Borgermøde

I Holsted Lokalråd

Borgerne i ”Holsted Valgdistrikt”

Indbydes hermed til det årlige

Borgermøde i Holsted Lokalråd.Borgermødet afholdes

Tirsdag den 28. februar 2024 kl. 19.00

Hos Babcock & Wilcox, Energivej 16, Holsted
DAGSORDEN


1. Valg af dirigent


2. Valg af 2 stemmetællere


3. Formandens beretning

Herunder aktuelle emner og fremtidige planer


4. Forelæggelse af revideret regnskab for 2023


5. Behandling af indkomne forslag


6. Valg af 4 rådsmedlemmer.

På valg er: Lars Bay, Frederik Klausen, Jan Møller Pedersen & Anna Schultz


7. Valg af suppleanter. På valg er: Anja Beier og Minna Beier.


8. Valg af én revisor for 2-årig periode og revisor suppleant for 1 år


9. Eventuelt.

Referat 10.01.2024


                                        Møde i Holsted Lokalråd

                                        onsdag, den 10. januar 2024

                                        kl. 19.00, i Medius


Afbud: Annette

Fraværende u. afbud: Frede

 

 

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt

 

     2. Siden sidst

Vejen Kommune indbyder til møde om ny lokalplan for placering af flisfyringsanlæg på Gørklintvej. Frederik deltager i mødet

Lystræer, nedtagning i Holsted By endnu ikke endelig på plads

 

    3. Økonomi

Beh. pr. dags dato 54.802 kr.

 

    4. Årsregnskab 2023 til bestyrelsens godkendelse

Godkendt

 

    5. Forslag til budget 2024/brev til Vejen Kommune

Blev drøftet og godkendt.

 

    6. Årsmødet, kandidater til bestyrelsen. på valg er: Lars Bay, Anna Schultz, Frederik Klausen og Jan Møller Pedersen. Suppleanter: Anja Beier og Minna Beier

Anja Beier ønsker at stoppe. Anna Schultz ønsker af udgå af bestyrelsesn og stille op som suppleant. Der er forespurgt flere personer, hvor vi mangler tilbagesvar fra nogle af dem.

Revisor Lene Nikolajsen og revisorsuppleant Bente Jepsen er parate til at modtage genvalg.

Årsmødet afholdes 28. februar kl. 19.00 hos Babcock & Wilcox Renewable på Energivej. Der vil være rundvisning på firmaet.

B & W stiller kaffe/te og vand til rådighed. Lars bestiller kage i Medius

Powerpoint show med billeder fra de projekter vi har været medvirkende i.

Jan står for digital-infostander og plakater (evt. sammen med Annette)

Bestyrelsen møder kl. 18.00

 

   7. Trafiksikkerhedsplanen (er der nogen som er kommet i tanke om yderligere ?)

Ikke yderligere. Det tidligere besluttede fra mødet i december indsendes til kommunen. 

 

   8. Tanker om evt. nye tiltag i det kommende år.

Vedligehold af kløverstier både opmærkning og nogle af trampestierne. Frivillige eftersøges.

Læskur på banegården.

Vandtårn, der søges fortsat efter finansiering.

Speedwayskulptur. Det gamle projekt genoptages

 

   9. Eventuelt

Problemer med nøgenbilleder på vores facebookside smuk Holsted, bliver løbende indberettet.

Anna bestiller blomster hos Lille Veum.

Referat 12.12.2023


                                     Møde i Holsted Lokalråd

                                     tirsdag d. 12.12.2023 kl. 18.30

                                     Juleafslutning m. spisning i MediusAfbud: Anna, Frede

 

     1. Godkendelse af referat fra sidst

Referat godkendt

 

     2. Siden sidst

Jan er blevet kontaktet af filmhold, ang. film om Holsted. Vi tænker ikke det er nu vi skal have en ny lavet.

Jan og Rud har været til møde om landdistriktsplan. Jan informerede omkring mødet.

Rud har holdt møde ang. vandtårn. Der søges flere fonde/ firmaer i 2024. Evt. Grøn pulje.

Lars har beklædt gavle på madpakkehuset.

Anna har gjort et stort stykke arbejde for at få alle blomsterfadene pyntet til vinter.

 

    3. Økonomi

Kassebeholdning pr. 12./12. 5.3251 kr.

Vi har fået 10.750 kr. til hjertestartere.

 

    4. Evaluering af julemandsarrangementet

Julemanden skal have en mikrofon næste år, så alle kan høre ham, og han kan være der lidt længere tid.

Der kan måske være nogle private boder der sælger juleting. Vi går i tænkeboks til næste år.

 

    5. Mødeplan 2024 (forslag vedhæftet)

Mødeplan godkendt

  

    6. Igangværende og afsluttede projekter

Vandtårn fortsætter

Madpakkehuset er færdigt

Vinterbelysning er færdig

 

    7. Nedtagning af vinterbelysning

I Holsted st. tager Peter Kjær lyset ned.

I Holsted by tager Søren Rahbæk det ned.

 

    8. Trafiksikkerhedsplan

Jan informerede om planen.

Vi er enige med de forslag kommunen har, og vil gerne gøre opmærksom på Fredensgade/Storegade udkørslen.

 

    9. Fundraising workshop 23. januar 2024

Vi melder selv til.


   10. Evt.

Ingenting

 

 

Referat 3.10.2023


                                      Møde i Holsted Lokalråd

                                      tirsdag, den 3. oktober 2023                      

                                      kl. 19.00, i Medius. 


Afbud: Annette, Lars, Minna  


 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Godkendt 


     2. Siden sidst. 

Talt med Signe om at så blomsterfrø på de ubebyggede grunde på Hedevangen, når Frisesdahl er færdige, samt talt med hende om klargøringen af kælkebakken også. 

Vedr. analoge info-skærme, har jeg fået grafik-film fra Marie. Som tidligere informeret, er det ikke tilladt at klæbe noget bag på pylonerne. 

I uge 38 var der et skriv om vort arbejde i lokalrådet i Ugeavisen. 

Svømmesalen, vi har fra lokalrådet i sommer indsendt høringssvar efter vort møde med Regin Holm fra forvaltningen. Højmarksskolen’s bestyrelse har sendt et svar her i september, og så har der været nogle undersøgelser af muligheden for at fremskaffe reservedele til det nuværende sandfilter. Men jeg synes ikke rigtig at der har været nogen folkelig opbakning til svømmesalen fra Holsted borgerne.

 

    3. Økonomi 

Kassebeh. Pr. 30/9  kr 23.438 

 

    4. Gennemgang af projekter 

Madpakkehus: 

Vi har modtaget bidraget fra kommunen. 

Lars Bay har bidraget med noget træ til gavl. 

Hele projektet skal beskrives med bidrag, frivillig arbejde osv for at få udbetalt tilskud 

Lystræer:

Kun tændt i juletændingstiden, ellers skal lokalrådet betale for strømforbrug resten af tiden. 

Lyskæderne skal tages ned til nytår og sættes op igen til næste sæson 

Vandtårn, ingen LAG-tilskud. Charlotte fra UdviklingVejen har tilbudt at komme til en kop kaffe, og drøfte mulighederne. 

 

    5. SMUK Holsted  

Motorsav ønskes til juletræesfældning 

Nedlægning af løg søndag den 8/10 


   6. Evaluering af aktivitetsdag m/Ren Natur 

Vi er indstillet på at fortsætte, men fremsender ønsker om veje og pladser med mere henkastet affald. 


    7. Læskur ved stationen 

Ikke hørt fra DSB endnu 


    8. Julemandsvækning 

Annette er tovholder. Hun tager kontakt med nogle andre som har ytret ønske om at hjælpe. Ifølge Henning Aaskov er der økonomi hos Holsted Handel & Erhverv til at gennemføre det. 

 

    9. Sponsering af hjertestarter 

De sponsorer som var med til at sponsorere de oprindelige hjertestartere, og som vi har lokaliseret, er blevet tilskrevet og opfordret til at give et bidrag til de nye hjertestartere. Der skal laves et nyt skilt, til at hænge ved hjertestarterne, som erstatning for de nuværende. Hovedsponsorer fra sidst, som yder kr. 1.000 til de nye, bliver fortsat nævnt som hovedsponsorer på skiltet. 

 

   10. Eventuelt 

Minigolf vedligehold der er nogle nye løse sten. 

Referat 17.8.2023


                                       Møde i Holsted Lokalråd

                                       torsdag d. 17. august

                                       kl. 19.00 i Medius


Afbud: Minna Beier


   1. Godkendelse af referatet fra sidste møde
-Referatet er godkendt


   2. Siden sidst
-Nyt skilt er lavet til Minigolf huset
-Smuk Holsted, har vandet i juni. I juli kom vandet af sig selv.
-Der er kommet to kasser perle-hyacinter ind ved løgindsamlingen
- Økonomiudvalget har indstillet at Storegade nr. 73 bliver revet ned. (Åskovs gamle hus)
- Den gamle skolegrund i Holsted st. er første prioritet til boligbyggeriet i kommunes
botilbud for psykiske udfordrede.
-Svømmehallen er pt. lukket pga. sandfiltret i vandet. Vi støtter at der fortsat er en
svømmehal i Holsted.


   3. Økonomi
-Beholdning pt. 34.343 kr.
-Mobile Pay smuk Holsted indbetaling 3.575 kr. i alt 2023
-Minigolf indbetalt 225 kr. i alt 2023


   4. Gennemgang af mødereferatet fra mødet med ØK
-Jan orienterede om mødet


   5. Gennemgang af igangværende projekter
-Madpakkehuset bag 365, er i fuld gang.
-Lys på træerne ved torvet er monteret.
-Vandtårnet vi søger LAG midler.


   6. Aktivitetsdag m/Ren Natur
- Der er seks fra lokalrådet der deltager og fire andre tilmeldte.


   7. Minigolfbanen vedligehold
- Vi indkøber en rive til minigolfbanen
- Der mangler to sten, og nogle ligger løse. Vi kontakter firmaet.


   8. Pyloner, Analog og digitale
- Det er foreslået at sætte Holsted-logoet på bagsiden af den digitale pylon.


   9. Julemandsvækning, skal vi aktivt sætte i gang igen med Holsted Handel & Erhverv som
sponsor.
- Jan forhører sig ved Henning omkring det.


   10. Anvendelse af det ubebyggede areal på Hedevangen.
- Der er kommet forskellige forslag til anvendelse. Vi tager det op med kommunen til det
årlige ØK-møde i 2024.


   11. evt.
- Vores standerflag bliver skiftet forår 2024.
- Vi vil søge Bane Danmark om et læskur på perron 2 ved banegården.Referat 10.5.2023


                                                      Møde i Holsted Lokalråd

                                                      onsdag d. 10. maj 2023

                                                      kl. 19.00 i Medius


Afbud: Lars Bay 

 1. Bodil Staal orienterer om evt. byggeri på Stationsskolegrunden/Aaskovs ejendom

Vejen kommune har stigende udgifter til borgere med psykiske udfordringer og                udviklingshæmmede, der skal placeres uden for kommunen pga. manglende botilbud. Der arbejdes med planer om at bygge 36 nye boliger i kommunen, de 26 skal tilbydes som midlertidige pladser. Placeringen kunne evt. være på Stationsskolens gamle grund i Holsted syd.


     2. Godkendelse af referatet fra sidste møde

Referat godkendt

  

     3. Siden sidst

Smuk Holsted har fået lidt flere frivillige til beplantning af kummer, men der kunne godt bruges flere til vandingsrunderne.

Blomsterløgs- projektet er lidt for tidligt ude. Vi gentager opslaget i juni.

Vi opfordrer til at indbetale til blomsterfadene.

Skolestruktur. Der har været møde 2. maj. Højmarkskolen bliver ikke berørt.

Vandtårn. Vi har fået 79000 kr. fra Center by puljen. Vi søger LAG midler. Resten får vi fra vandværket.

Hjertestarter er skiftet ud til nye. De er installeret og registreret. De kan også anvendes til børn. Eventuelle sponsorer spørges, om de vil give til dem.

 

     4. Økonomi

       Beholdning pt. 71.120 kr.

       MobilePay indbetaling. 725 kr. 

       Minigolf indbetalt 25 kr.

  

    5. Madpakkehus

Madpakkehus der er indhentet to tilbud. Skærbæk Træbyg er valgt, og vi sætter gang i projektet.


    6. Lys træer

  Lamperne på torvet skal skiftes, og der vil først gives lov til at etablere el til lys træerne, når de nye lamper sættes op. Vi må evt. søge om udsættelse af projektet. 

   

      7. Evaluering af møde med ØK

  Det er først på dagsorden i 2025, at der mangler byggegrunde i Holsted.

   

   

      8. Ordensregler i Anlægget

  Vi tager ikke skridt til at der skal sættes ordensreglement op.

   

      9. Mere synlighed på lokalrådets arbejde

  Formanden laver noget til ugeavisen.

  Vi lægger evt. noget på 6670 Holsted siden.

   

     10. Storkereden, hvem er ansvarlig for at reden gøres klar

  Frede og Annette klargør den i 2024

   

     11. Aktivitetsdag i ren natur

  Vi skal tage den tildelte rute, men må gerne udvide den til andre områder også.

  Det bliver d. 19. august

   

     12. Visioner for Holsted Banegård

  Der er ikke nok daglige passagerer fra Holsted til at få en infotavle op.

   

  13. Evt.

  Der er ikke så meget nyt i rundkørseludsmykningen. Men vi har en lejeaftale af den lille grunden, ved siden af ambulanceudrykningen. Her kan det på sigt placeres.

  Pyloner. Vi venter på at de bliver klar.

   

   


  Referat 13.3.2023


                                               Møde i Holsted Lokalråd

                                          mandag d. 13. marts 2023

                                                kl. 19.00 i Medius


  Afbud: Minna
  1. Godkendelse af referat fra sidste møde

  Referat godkendt


  2. Siden sidst

  Signe fra Kommunen: klage fra nabo til anlægget støj fra unge mennesker. Vi mener ikke det er et generelt problem.


  Hjertestarter: Protræ skal registreres, de har en hængende.

  Vi arbejder videre med flere startere i Holsted.


  Anna har sendt ansøgning om en rute til Ren Natur  3. Økonomi

  Ole W. Jørgensen har sponsoreret vores udgift til hjertestarter i 2022, 886,25 kr.

  Indestående :58751,87 kr.

  Vi modtager 35.000 kr. fra kommunen


  4. Pyloner hvad er status?

  De er stadig ikke taget i brug, da de ikke er afleveret i brugbar tilstand.

  Der skal laves en bestillingskalender. Frede modtager tilmeldinger til kalenderen.


  5. Madpakkehuset

  Ikke noget nyt


  6. Lys træer på torvet

  Vi har bedt om opdateret priser


  7. Løgindsamling

  Vi laver et opslag i uge 18, og samler ind i uge 19. De skal afleveres ved RACO i åbningstiden.


  8. Møde med ØKO

  Deltager: Jan, Lars, Anna og Frede

  Emner til mødet:

  • Seniorboliger køb-andel-leje
  • Byggegrunde i Holsted- hvor skal der udlægges når Marsvænget 2 er udbygget og hvor langt er man med byggegrunde i Vestergade
  • Manglende skraldespande giver flere hundelorte på stier
  • Græsklipning taber græs på gangstier
  • Aaskovs bygning få informationer om byfornyelse projekt
  • Skaterbane/cykelbane på den gamle Stationsskolegrund
  • Cykelsti fra Marsvænget til Fællesvirke bag om foderstoffet
  • Pyloner
  • Hastighedsbegrænsning på Store-Søndergade


  9. Holsted handels- og erhvervsforening

  Skal foreningen lægges under lokalrådet? Vi mener ikke det er muligt, da vi ikke må opkræve kontingent.


  Jan melder tilbage til Henning.


  Vi vil gerne bakke op hvis der er andre der vil overtage opgaverne.


  10. Eventuelt

  Ejerne af trælastgrunden er interesseret i at bygge på grunden. De vil gerne vide hvad der kunne være behov for

  Der er blevet fremvist et forslag.


  Der er ikke interesse i at have en stand ved repræsentantskabsmødet i Aktivitetshuset


  Der ses på infotavler på banegården.


  Minigolfbanen løse sten er sat fast. Der fejes fortsat med kost.


  Lokalråd/Smuk Holsted siden rettes til. Anna, Anja og Frederik sørger for dette.


  Den 21. marts får vi at vide om der gives penge til vandtårnet af centerbypuljen.

  Referat 28.2.2023 - konstituerende møde


                                               Møde i Holsted Lokalråd tirsdag,

                                                        den 28. februar 2023 i

                                                                aktivitetshuset 

   

   


   

  1.Valg af formand  

     Jan Møller Pedersen  


  2.Valg af næstformand 

     Frede Uhrskov 


  3.Valg af sekretær  

     Annette Olsen  


   4.Valg af kasserer  

      Frederik Klausen 


  5. Gennemgang af mødeplan 2023

      Er tidligere godkendt 


  6. Eventuelt

     Ole W Jørgensen vil gerne betale for udgiften til hjertestarter både den vi havde i 2022 og evt. en     ny udgift. 

     Vi arbejder videre med at kigge på yderligere hjertestartere. F.eks i Fredensgade el. ved Kirkens       Korshær.   Referat - 28.2.2023 - Borgermøde

   

                                   Borgermødet afholdes 

                      Tirsdag den 28. februar 2023 kl. 19.00 

                            I Aktivitetshuset på Højmarksvej 


   

  1. Valg af dirigent 

          Jan Møller Pedersen 

   

       2. Valg af 2 stemmetællere 

           Egon og Merete Pedersen 

   

       3. Formandens beretning 

           Herunder aktuelle emner og fremtidige       

           planer 

           Beretning blev godkendt 

   

       4. Forelæggelse af revideret regnskab for

           2022 

           Regnskabet blev fremlagt og               

           gennemgået af kasseren. 

           Regnskabet blev godkendt 

   

       5. Behandling af indkomne forslag 

           Ingen 

    

       6. Valg af 3 rådsmedlemmer. 

           På valg er: Frede Uhrskov, Rud Bruun   

           og Annette Olsen. (alle genopstiller) 

           Alle 3 genvalgt. 

   

        7. Valg af suppleanter. På valg er: Anja

            Beier, Minna Beier (begge genopstiller) 

            Begge genvalgt 

   

        8. Valg af én revisor for 2-årig periode

            og revisor suppleant for 1 år 

   

             Brian Grosen valgt som revisor 

             Bente Jepsen valgt som revisorsuppleant 

   

        9. Eventuelt.   Referat 25.1.2023


  Møde i Holsted Lokalråd onsdag, den 25. januar 2023 kl. 19.00, i Medius

  Afbud: Annette

                                                     


     1. Foreningen Holsted Handler

  20 betalende medlemmer

  Julemandvækning koster imellem 20 – 30.000 kr.

  Formue: Ca. 70.000 kr.

  Der er et udvalg som tager sig af julestjernerne.

  Aktiviteter: Julemandvækning, julebelysning og flagallé

  Flagallé: Håndboldklubben modtager kr. 5.000 pr. år.


     2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

  Godkendt


     3. Siden sidst

  Der er kommet en ny bænk på kælkebakken

  Der er indkaldt til repræsentantskabsmøde i Holsted Aktivitetscenter. Anna og Minna deltager fra lokalrådet.

  Vandtårn: vinder udpeget, men har givet vingaven til lokalrådet. Der sættes gang i projektet. Holsted Vandværk betaler.

  Der er flere sten gået løs på minigolfbanen. Lars reklamerer til leverandøren.

  Frede og Lars har ansvaret for at ændre adgangen til Facebook


     4. Økonomi

  Beholdning 58.802 kr.

  Regnskab til bestyrelsens godkendelse. (vedhæftet)

  Forslag til budget godkendt. (vedhæftet)


     5. Drift af analoge pyloner

  Brugere skal selv sørge for at sætte op og tage ned, men Lokalrådet skal godkende at opslagene ligger inden for de opgivne retningslinjer.

  Der skal lave en bestillingskalender, så man kan booke en plads på forhånd.


     6. Centerbypuljen

  Intet for nuværende. Måske til vandtårnet.


     7. Årsmødet

  Spørger Brian Grosen om revisorpost og Jytte Andreasen om suppleantposten.

  Jan bestiller kaffe og kage fra Medius.

  Bestyrelsen mødes kl. 18.00

  Annoncering: på Facebook, Holsted Nyt og på analoge infotavler.


     8. Historier til ugeavisen

  Jan prøver at påtage sig rollen


     9. Ren Natur rute i 2023

  Anna sender ny ansøgning for 2023


     10. Gavepolitik for Holsted Lokalråd

  Tager stilling fra gang til gang.


     11. Opholdssted til unge i Holsted

  Madpakkehuset er ved at ved at blive klar til at blive sat i gang. Henrik fra Benny Petersen’s eftf. Er ved at beregne en pris.


     12. Eventuelt

  Frede, Anna og Jan deltager i møde med ØK den 21. marts