Holsted Lokalråd

Vedtægter

 § 1: Lokalrådets status.

 • Holsted Lokalråd er en repræsentativ gruppe af fastboende borgere i Holsted valg-distrikt.
 • Endvidere kan foreninger og virksomheder, hvis væsentligste aktiviteter udøves i Hol-sted valgdistrikt, være repræsenteret i lokalrådet med et ledelses- eller bestyrelses-medlem, selvom denne har bopæl udenfor Holsted valgdistrikt.
 • Lokalrådet skal i sammensætning og funktion være uafhængig af partipolitiske hensyn. Derfor kan siddende medlemmer af byrådet i Vejen Kommune ikke være medlemmer af lokalrådet.
 • Lokalrådets hjemsted er den til enhver tid siddende formands private adresse.

§ 2: Lokalrådets formål.

 • Lokalrådets formål er at varetage lokalsamfundets interesser, at fremme dets udvikling og at søge at få medindflydelse i anliggender, som vedrører lokalsamfundet.
 • Lokalrådet skal være et koordinerende, formidlende og igangsættende led i lokal-samfundet, og det er rådets opgave at være opmærksom på, hvilke planer, initiativer og behov, der opstår i lokalsamfundet.
 • Lokalrådet skal fungere som kontaktled til andre lokalråd, til Vejen Kommune samt til alle øvrige relevante myndigheder, organisationer m.v.

§ 3: Stemmeret og valgbarhed.

 • Stemmeberettiget og valgbar til lokalrådet er enhver borger bosiddende i Holsted valg-distrikt, som har stemmeret ved kommunalvalg.
 • Valgbar til lokalrådet er endvidere de under § 1, 2. pkt. anførte repræsentanter.
 • Stemmeberettiget er endvidere medlemmer, der er indvalgt i lokalrådet som repræ-sentanter efter § 1, 2. pkt.

§ 4: Sammensætning og valgmåde.

 • Lokalrådet består af 7 medlemmer, der vælges på det årlige, ordinære borgermøde ved direkte og personlige valg. Valgperioden er 2 år, således at 3 medlemmer er på valg i ulige år og 4 medlemmer i lige år.
 • Hvis et medlem af lokalrådet fraflytter Holsted valgdistrikt, ophører medlemskabet umiddelbart ved fraflytningen, og suppleanten indtræder, i den rækkefølge de er valgt. Jævnfør dog § 1, 2. pkt.
 • Såfremt et medlem af lokalrådet vælges til og/eller indtræder i kommunalbestyrelsen, udtræder den pågældende umiddelbart af lokalrådet og suppleanten indtræder, i den rækkefølge de er valgt.
 • Ved det første valg til lokalrådet vælges 7 medlemmer, således at de 3 medlemmer med de højeste stemmetal er valgt for 2 år, medens de 4 med de laveste stemmetal er valgt for 1 år.

§ 5: Lokalrådets konstituering og virksomhed.

 • Lokalrådet konstituerer sig senest 14 dage efter det ordinære borgermøde med for-mand, næstformand, sekretær og kasserer.
 • Lokalrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 • Møder i lokalrådet afholdes efter behov, dog mindst én gang hvert kvartal. Møder indkaldes af formanden med 7 dages varsel og med angivelse af dagsorden. Møder kan i presserende tilfælde indkaldes med kortere varsel. Møder skal indkaldes, hvis 3 af rådets medlemmer udtrykker ønske om det og angiver en dagsorden.
 • Sekretæren fører lokalrådets beslutningsprotokol.

§ 6: Om udvalg.

 • Lokalrådet kan nedsætte stående udvalg eller ad-hoc-udvalg efter behov. Personer uden for lokalrådet kan, efter dettes beslutning, deltage som medlemmer af sådanne udvalg. Et udvalg skal altid have mindst et medlem, som er medlem af lokalrådet. Et udvalg arbejder under ansvar over for lokalrådet.

§ 7: Om borgermødet.

 • Det ordinære borgermøde afholdes i februar måned. Indkaldelse til borgermødet sker med 3 ugers varsel ved annoncering i relevante medier. Samtidig med indkaldelse til mødet angives mødets dagsorden.
 • Det ordinære borgermøde skal have mindst flg. dagsorden:
 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af mindst 2 stemmetællere.
 3. Formandens beretning.
 4. Forelæggelse af revideret regnskab.
 5. Aktuelle emner og planlagte aktiviteter.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af rådsmedlemmer i henhold til vedtægterne.
 8. Valg af 2 suppleanter i prioriteret rækkefølge – for 1 år.
 9. Valg af 1 revisor for 2 år og1 revisorsuppleant for 1 år.
 10. Eventuelt.
 • Ved det første borgermøde vælges 2 revisorer, således at den med det højeste stemme-tal er valgt for 2 år, mens den med det næsthøjeste stemmetal er valgt for 1 år.
 • Enhver borger (jf. § 3) kan fremsætte forslag, som ønskes behandlet på borgermødet. Forslag afgives skriftligt på mail eller ved underskrevet brev til formanden senest 1 uge inden borgermødets afholdelse.
 • Borgermødets beslutninger, herunder valg efter §7, stk.7, 8 og 9, træffes ved alminde-lig stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 • Borgermødet ledes af dirigenten, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes be-handling, herunder procedure for valg efter §7, stk. 7, 8 og 9 og stemmeafgivning i henhold til vedtægterne.
 • Sekretæren fører borgermødets forhandlingsprotokol, som underskrives af formanden og dirigenten.
 • Ekstraordinært borgermøde kan indkaldes efter lokalrådets beslutning. Ekstraordinært borgermøde skal indkaldes, hvis mindst 25 personer af de stemmeberettigede med deres underskrift og med samtidig angivelse af dagsorden over for formanden udtrykker ønske om det. Ekstraordinært borgermøde skal indkaldes til afholdelse senest 5 uger efter, at formanden har modtaget ønske herom. Reglerne for ordinært borgermøde finder tilsvarende anvendelse ved et ekstraordinært borgermøde.

§ 8: Om vedtægtsændringer.

 • Ændring af vedtægterne kan ske på det ordinære borgermøde, hvis det besluttes med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
 • Såfremt der på det ordinære borgermøde opnås flertal for en vedtægtsændring, men dette flertal ikke udgør mindst 2/3 af de afgivne stemmer, kan ændringen, på et ekstraordinært indkaldt borgermøde inden 2 måneder efter det ordinære møde, vedtages ved almindelig stemmeflertal.

§ 9: Økonomi og regnskab.

 • Lokalrådets virksomhed finansieres ved tilskud, ved frivillige bidrag og ved eventuelle aktiviteter. Lokalrådets regnskab følger kalenderåret.
 • Kassereren udarbejder regnskabet, der efter godkendelse af lokalrådet og foretaget revision forelægges på det ordinære borgermøde. Det reviderede regnskab skal senest 1 uge før det ordinære borgermøde foreligge til evt. gennemsyn. 

§ 10: Opløsning af lokalrådet.

 • Opløsning af lokalrådet kan kun ske, hvis det besluttes på to efter hinanden følgende borgermøder, hvoraf det første er et ordinært borgermøde. Disse møder indkaldes på sædvanlig vis og skal afholdes med højst 2 måneders mellemrum. Opløsningen skal besluttes på hvert af de to møder med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
 • Ved beslutning om opløsning skal lokalrådet samtidig træffe beslutning om lokalrådets virksomhed og anvendelse af lokalrådets eventuelle formue. Dog skal eventuel formue anvendes til almennyttige formål, der kommer lokalsamfundets borgere til gode.

§ 11: Tegning og hæftelse.

 • Lokalrådet tegnes økonomisk af formanden og kassereren. Lokalrådet hæfter for sine forpligtelser kun med den lokalrådet til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke lokalrådets medlemmer eller borgerne nogen personlig hæftelse for lokalrådets forpligtelser.

Således vedtaget på det stiftende borgermøde.

Holsted, den 18. februar 2009

Sign.: Hans Chr. Schack

Dirigent

Tilføjelser til §§ 1, 3 og 4 blev vedtaget på borgermødet, den 23. februar 2012.

Sign. Hans Chr. Schack

Dirigent


Ændringer i § 7 blev vedtaget på borgermødet den 18. februar 2020


Sign. Jørgen Bruun


Dirigent