Referat 3.10.2023


                                      Møde i Holsted Lokalråd

                                      tirsdag, den 3. oktober 2023                      

                                      kl. 19.00, i Medius. 


Afbud: Annette, Lars, Minna  


 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Godkendt 


     2. Siden sidst. 

Talt med Signe om at så blomsterfrø på de ubebyggede grunde på Hedevangen, når Frisesdahl er færdige, samt talt med hende om klargøringen af kælkebakken også. 

Vedr. analoge info-skærme, har jeg fået grafik-film fra Marie. Som tidligere informeret, er det ikke tilladt at klæbe noget bag på pylonerne. 

I uge 38 var der et skriv om vort arbejde i lokalrådet i Ugeavisen. 

Svømmesalen, vi har fra lokalrådet i sommer indsendt høringssvar efter vort møde med Regin Holm fra forvaltningen. Højmarksskolen’s bestyrelse har sendt et svar her i september, og så har der været nogle undersøgelser af muligheden for at fremskaffe reservedele til det nuværende sandfilter. Men jeg synes ikke rigtig at der har været nogen folkelig opbakning til svømmesalen fra Holsted borgerne.

 

    3. Økonomi 

Kassebeh. Pr. 30/9  kr 23.438 

 

    4. Gennemgang af projekter 

Madpakkehus: 

Vi har modtaget bidraget fra kommunen. 

Lars Bay har bidraget med noget træ til gavl. 

Hele projektet skal beskrives med bidrag, frivillig arbejde osv for at få udbetalt tilskud 

Lystræer:

Kun tændt i juletændingstiden, ellers skal lokalrådet betale for strømforbrug resten af tiden. 

Lyskæderne skal tages ned til nytår og sættes op igen til næste sæson 

Vandtårn, ingen LAG-tilskud. Charlotte fra UdviklingVejen har tilbudt at komme til en kop kaffe, og drøfte mulighederne. 

 

    5. SMUK Holsted  

Motorsav ønskes til juletræesfældning 

Nedlægning af løg søndag den 8/10 


   6. Evaluering af aktivitetsdag m/Ren Natur 

Vi er indstillet på at fortsætte, men fremsender ønsker om veje og pladser med mere henkastet affald. 


    7. Læskur ved stationen 

Ikke hørt fra DSB endnu 


    8. Julemandsvækning 

Annette er tovholder. Hun tager kontakt med nogle andre som har ytret ønske om at hjælpe. Ifølge Henning Aaskov er der økonomi hos Holsted Handel & Erhverv til at gennemføre det. 

 

    9. Sponsering af hjertestarter 

De sponsorer som var med til at sponsorere de oprindelige hjertestartere, og som vi har lokaliseret, er blevet tilskrevet og opfordret til at give et bidrag til de nye hjertestartere. Der skal laves et nyt skilt, til at hænge ved hjertestarterne, som erstatning for de nuværende. Hovedsponsorer fra sidst, som yder kr. 1.000 til de nye, bliver fortsat nævnt som hovedsponsorer på skiltet. 

 

   10. Eventuelt 

Minigolf vedligehold der er nogle nye løse sten. 

Referat 17.8.2023


                                       Møde i Holsted Lokalråd

                                       torsdag d. 17. august

                                       kl. 19.00 i Medius


Afbud: Minna Beier


   1. Godkendelse af referatet fra sidste møde
-Referatet er godkendt


   2. Siden sidst
-Nyt skilt er lavet til Minigolf huset
-Smuk Holsted, har vandet i juni. I juli kom vandet af sig selv.
-Der er kommet to kasser perle-hyacinter ind ved løgindsamlingen
- Økonomiudvalget har indstillet at Storegade nr. 73 bliver revet ned. (Åskovs gamle hus)
- Den gamle skolegrund i Holsted st. er første prioritet til boligbyggeriet i kommunes
botilbud for psykiske udfordrede.
-Svømmehallen er pt. lukket pga. sandfiltret i vandet. Vi støtter at der fortsat er en
svømmehal i Holsted.


   3. Økonomi
-Beholdning pt. 34.343 kr.
-Mobile Pay smuk Holsted indbetaling 3.575 kr. i alt 2023
-Minigolf indbetalt 225 kr. i alt 2023


   4. Gennemgang af mødereferatet fra mødet med ØK
-Jan orienterede om mødet


   5. Gennemgang af igangværende projekter
-Madpakkehuset bag 365, er i fuld gang.
-Lys på træerne ved torvet er monteret.
-Vandtårnet vi søger LAG midler.


   6. Aktivitetsdag m/Ren Natur
- Der er seks fra lokalrådet der deltager og fire andre tilmeldte.


   7. Minigolfbanen vedligehold
- Vi indkøber en rive til minigolfbanen
- Der mangler to sten, og nogle ligger løse. Vi kontakter firmaet.


   8. Pyloner, Analog og digitale
- Det er foreslået at sætte Holsted-logoet på bagsiden af den digitale pylon.


   9. Julemandsvækning, skal vi aktivt sætte i gang igen med Holsted Handel & Erhverv som
sponsor.
- Jan forhører sig ved Henning omkring det.


   10. Anvendelse af det ubebyggede areal på Hedevangen.
- Der er kommet forskellige forslag til anvendelse. Vi tager det op med kommunen til det
årlige ØK-møde i 2024.


   11. evt.
- Vores standerflag bliver skiftet forår 2024.
- Vi vil søge Bane Danmark om et læskur på perron 2 ved banegården.Referat 10.5.2023


                                                      Møde i Holsted Lokalråd

                                                      onsdag d. 10. maj 2023

                                                      kl. 19.00 i Medius


Afbud: Lars Bay


DAGSORDEN

 

 1. Bodil Staal orienterer om evt. byggeri på Stationsskolegrunden/Aaskovs ejendom

Vejen kommune har stigende udgifter til borgere med psykiske udfordringer og                udviklingshæmmede, der skal placeres uden for kommunen pga. manglende botilbud. Der arbejdes med planer om at bygge 36 nye boliger i kommunen, de 26 skal tilbydes som midlertidige pladser. Placeringen kunne evt. være på Stationsskolens gamle grund i Holsted syd.


     2. Godkendelse af referatet fra sidste møde

-Referat godkendt

  

     3. Siden sidst

-Smuk Holsted har fået lidt flere frivillige til beplantning af kummer, men der kunne godt bruges flere til vandingsrunderne.

-Blomsterløgs- projektet er lidt for tidligt ude. Vi gentager opslaget i juni.

-Vi opfordrer til at indbetale til blomsterfadene.

-Skolestruktur. Der har været møde 2. maj. Højmarkskolen bliver ikke berørt.

-Vandtårn. Vi har fået 79000 kr. fra Center by puljen. Vi søger LAG midler. Resten får vi fra vandværket.

-Hjertestarter er skiftet ud til nye. De er installeret og registreret. De kan også anvendes til børn. Eventuelle sponsorer spørges, om de vil give til dem.

 

     4. Økonomi

       -Beholdning pt. 71.120 kr.

       -MobilePay indbetaling. 725 kr. 

       -Minigolf indbetalt 25 kr.

  

    5. Madpakkehus

 • Madpakkehus der er indhentet to tilbud. Skærbæk Træbyg er valgt, og vi sætter gang i projektet.


    6. Lys træer

  • Lamperne på torvet skal skiftes, og der vil først gives lov til at etablere el til lys træerne, når de nye lamper sættes op. Vi må evt. søge om udsættelse af projektet. 

   

      7. Evaluering af møde med ØK

  -Det er først på dagsorden i 2025, at der mangler byggegrunde i Holsted.

   

   

      8. Ordensregler i Anlægget

  -Vi tager ikke skridt til at der skal sættes ordensreglement op.

   

      9. Mere synlighed på lokalrådets arbejde

  -Formanden laver noget til ugeavisen.

  -Vi lægger evt. noget på 6670 Holsted siden.

   

     10. Storkereden, hvem er ansvarlig for at reden gøres klar

  -Frede og Annette klargør den i 2024

   

     11. Aktivitetsdag i ren natur

  -Vi skal tage den tildelte rute, men må gerne udvide den til andre områder også.

  -Det bliver d. 19. august

   

     12. Visioner for Holsted Banegård

  -Der er ikke nok daglige passagerer fra Holsted til at få en infotavle op.

   

  13. Evt.

  -Der er ikke så meget nyt i rundkørseludsmykningen. Men vi har en lejeaftale af den lille grunden, ved siden af ambulanceudrykningen. Her kan det på sigt placeres.

  -Pyloner. Vi venter på at de bliver klar.

   

   


  Referat 13.3.2023


                                               Møde i Holsted Lokalråd

                                          mandag d. 13. marts 2023

                                                kl. 19.00 i Medius


  Afbud Minna


  DAGSORDEN


  1. Godkendelse af referat fra sidste møde

  -Referat godkendt


  2. Siden sidst

  -Signe fra Kommunen: klage fra nabo til anlægget støj fra unge mennesker. Vi mener ikke det er et generelt problem.


  -Hjertestarter: Protræ skal registreres, de har en hængende.

  -Vi arbejder videre med flere startere i Holsted.


  -Anna har sendt ansøgning om en rute til Ren Natur  3. Økonomi

  -Ole W. Jørgensen har sponsoreret vores udgift til hjertestarter i 2022, 886,25 kr.

  -Indestående :58751,87 kr.

  -Vi modtager 35000 kr. fra kommunen


  4. Pyloner hvad er status?

  -De er stadig ikke taget i brug, da de ikke er afleveret i brugbar tilstand.

  -Der skal laves en bestillingskalender. Frede modtager tilmeldinger til kalenderen.


  5. Madpakkehuset

  -Ikke noget nyt


  6. Lys træer på torvet

  -Vi har bedt om opdateret priser


  7. Løgindsamling

  -Vi laver et opslag i uge 18, og samler ind i uge 19. De skal afleveres ved RACO i åbningstiden.


  8. Møde med ØKO

  Deltager: Jan, Lars, Anna og Frede

  Emner til mødet:

  -Seniorboliger køb-andel-leje

  -Byggegrunde i Holsted- hvor skal der udlægges når Marsvænget 2 er udbygget og hvor langt er man med byggegrunde i Vestergade

  -Manglende skraldespande giver flere hundelorte på stier

  -Græsklipning taber græs på gangstier

  -Aaskovs bygning få informationer om byfornyelse projekt

  -Skaterbane/cykelbane på den gamle Stationsskolegrund

  -Cykelsti fra Marsvænget til Fællesvirke bag om foderstoffet

  -Pyloner

  -Hastighedsbegrænsning på Store-Søndergade


  9. Holsted handels- og erhvervsforening

  -Skal foreningen lægges under lokalrådet? Vi mener ikke det er muligt, da vi ikke må opkræve kontingent.


  -Jan melder tilbage til Henning.


  -Vi vil gerne bakke op hvis der er andre der vil overtage opgaverne.


  10. Eventuelt

  - Ejerne af trælastgrunden er interesseret i at bygge på grunden. De vil gerne vide hvad der kunne være behov for

  - Der er blevet fremvist et forslag.


  - Der er ikke interesse i at have en stand ved repræsentantskabsmødet i Aktivitetshuset


  - Der ses på infotavler på banegården.


  - Minigolfbanen løse sten er sat fast. Der fejes fortsat med kost.


  - Lokalråd/Smuk Holsted siden rettes til. Anna, Anja og Frederik sørger for dette.


  - Den 21. marts får vi at vide om der gives penge til vandtårnet af centerbypuljen.  Underskrifter


  Referat 28.2.2023 - konstituerende møde


                                               Møde i Holsted Lokalråd tirsdag,

                                                        den 28. februar 2023 i

                                                                aktivitetshuset 

   

   

  DAGSORDEN 

   

  1.Valg af formand  

     Jan Møller Pedersen  


  2.Valg af næstformand 

     Frede Uhrskov 


  3.Valg af sekretær  

     Annette Olsen  


   4.Valg af kasserer  

      Frederik Klausen 


  5. Gennemgang af mødeplan 2023

      Er tidligere godkendt 


  6. Eventuelt

     Ole W Jørgensen vil gerne betale for udgiften til hjertestarter både den vi havde i 2022 og evt. en     ny udgift. 

     Vi arbejder videre med at kigge på yderligere hjertestartere. F.eks i Fredensgade el. ved Kirkens       Korshær. 


    Underskrifter 

  Referat - 28.2.2023 - Borgermøde

   

                                   Borgermødet afholdes 

                      Tirsdag den 28. februar 2023 kl. 19.00 

                            I Aktivitetshuset på Højmarksvej 

  DAGSORDEN 

   

  1. Valg af dirigent 

          Jan Møller Pedersen 

   

       2. Valg af 2 stemmetællere 

           Egon og Merete Pedersen 

   

       3. Formandens beretning 

           Herunder aktuelle emner og fremtidige       

           planer 

           Beretning blev godkendt 

   

       4. Forelæggelse af revideret regnskab for

           2022 

           Regnskabet blev fremlagt og               

           gennemgået af kasseren. 

           Regnskabet blev godkendt 

   

       5. Behandling af indkomne forslag 

           Ingen 

    

       6. Valg af 3 rådsmedlemmer. 

           På valg er: Frede Uhrskov, Rud Bruun   

           og Annette Olsen. (alle genopstiller) 

           Alle 3 genvalgt. 

   

        7. Valg af suppleanter. På valg er: Anja

            Beier, Minna Beier (begge genopstiller) 

            Begge genvalgt 

   

        8. Valg af én revisor for 2-årig periode

            og revisor suppleant for 1 år 

   

             Brian Grosen valgt som revisor 

             Bente Jepsen valgt som revisorsuppleant 

   

        9. Eventuelt. 


  Underskrifter: 


  Referat 25.1.2023


  Møde i Holsted Lokalråd onsdag, den 25. januar 2023 kl. 19.00, i Medius

  Afbud: Annette

                                                     DAGSORDEN


  1. Foreningen Holsted Handler

  20 betalende medlemmer

  Julemandvækning koster imellem 20 – 30.000 kr.

  Formue: Ca. 70.000 kr.

  Der er et udvalg som tager sig af julestjernerne.

  Aktiviteter: Julemandvækning, julebelysning og flagallé

  Flagallé: Håndboldklubben modtager kr. 5.000 pr. år.


  2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

  Godkendt


  3. Siden sidst

  Der er kommet en ny bænk på kælkebakken

  Der er indkaldt til repræsentantskabsmøde i Holsted Aktivitetscenter. Anna og Minna deltager fra lokalrådet.

  Vandtårn: vinder udpeget, men har givet vingaven til lokalrådet. Der sættes gang i projektet. Holsted Vandværk betaler.

  Der er flere sten gået løs på minigolfbanen. Lars reklamerer til leverandøren.

  Frede og Lars har ansvaret for at ændre adgangen til Facebook


  4. Økonomi

  Beholdning 58.802 kr.

  Regnskab til bestyrelsens godkendelse. (vedhæftet)

  Forslag til budget godkendt. (vedhæftet)


  5. Drift af analoge pyloner

  Brugere skal selv sørge for at sætte op og tage ned, men Lokalrådet skal godkende at opslagene ligger inden for de opgivne retningslinjer.

  Der skal lave en bestillingskalender, så man kan booke en plads på forhånd.


  6. Centerbypuljen

  Intet for nuværende. Måske til vandtårnet.


  7. Årsmødet

  Spørger Brian Grosen om revisorpost og Jytte Andreasen om suppleantposten.

  Jan bestiller kaffe og kage fra Medius.

  Bestyrelsen mødes kl. 18.00

  Annoncering: på Facebook, Holsted Nyt og på analoge infotavler.


  8. Historier til ugeavisen

  Jan prøver at påtage sig rollen


  9. Ren Natur rute i 2023

  Anna sender ny ansøgning for 2023


  10. Gavepolitik for Holsted Lokalråd

  Tager stilling fra gang til gang.


  11. Opholdssted til unge i Holsted

  Madpakkehuset er ved at ved at blive klar til at blive sat i gang. Henrik fra Benny Petersen’s eftf. Er ved at beregne en pris.


  12. Eventuelt

  Frede, Anna og Jan deltager i møde med ØK den 21. marts


  Referat 8.12.2022


  Møde i Holsted Lokalråd onsdag, den 8. december 2022 kl. 18.00 i Medius.

  Mødet indledes med en lille jule-spisning.

  Afbud: Jørgen, Anna og Anja


                                                              DAGSORDEN


  1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

  Godkendt


  2. Siden sidst

  Der er indkommet forskellige forslag til brug af vandtårnet. Udvalget har valgt Lene Terp’s forslag gående på kunstudstillinger og udstillinger fra lokalhistorisk arkiv. Dør skal renoveres og der skal etableres en indvendig stige i tårnet. Vandværket bekoster istandsættelserne.

  Kommunen har etableret 2 analoge pyloner i byen. Vi skal have fundet ud af hvordan de bliver administreret. Frede undersøger.

  Facebook siden Udvikling Holsted. Administratorer skal redigeres


  3. Økonomi

  Beholdning 61.973. smuk Holsted 6.475 i år


  4. Film om Holsted

  Det er for tidligt i forhold til sidste film (2 år siden).  5. Drift af Madpakkehuset ved Coop365(Fakta)

  Der indhentes nyt tilbud hos lokal tømrer, da den tidligere tilbudsgiver skal have kr. 14.000 yderligere.

  Lokalrådet godkender at bruge op til kr. 14.000 af foreningens kasse.

  Vi godkender at vedligeholde hytten.


  6. Mødeplan 2023 (se vedhæftede).

  Godkendt med rettelser


  7. Generalforsamling 2023. På valg er: Frede Uhrskov, Rud Bruun og Annette Olsen.

  Suppleant: Anja Beier, Minna Beier og Jørgen Bruun

  Afholdelse i Holsted Aktivitetshus. Frede kontakter Aktivitetshuset.

  Evt. foredrag/indlæg fra firmaet Best Energi, som er i færd med at opsætte solcelleanlæg vest for Holsted.


  8. Emner til mødet med ØK den ?


  Tidligere drøftet på mødet den 17. maj og 3. oktober, hvor følgende blev ført til ref.:

  Emner til mødet:

  Seniorboliger køb-andel-leje

  Byggegrunde i Holsted – hvor skal der udlægges når Marsvænget II er udbygget og hvor langt er man med byggegrundene i Vestergade.

  Manglendes skraldespande giver flere hundelorte på stier.

  Græsklipning, taber græs på gangstier

  Aaskov’s bygning, få information om byfornyelsesprojektet

  Skatebane/cykelbane på den gamle Stationsskolegrund.

  Cykelsti fra Marsvænget til Fællesvirke bag om foderstoffet.


  9. Eventuelt

  Kirkeblad, skal lokalrådet have en side el. 2 med i kirkebladet?

  Julemandsvækning, Henning inviteres med til næste møde.


  Referat 3.10.2022

  Møde i Holsted Lokalråd mandag, den 3. oktober 2022 kl. 19.00, hos RACO, Overgade 4.

  Afbud: Minna, Lars

  Ikke til stede: Jørgen

  DAGSORDEN

  1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

  Godkendt

  2. Siden sidst (herunder projekt: lystræerne), derudover er der noget opfølgning på flere punkter fra seneste møde.

  Ren natur gik rigtig godt, og vi har modtaget kr. 3.000 fra Ren Natur organisationen.

  Lystræer. Haft møde på torvet med repræsentanter fra kommunen samt Søren Rahbek. Der er bedt om skitser fra elektrikere, henholdsvis Rahbek til Torvet og Schröder til stationsbyen. Anna tager i den forbindelse, kontakt til Peter ang. træer på hjørnet Særmarksvej/Storegade. Vi formoder at vi må vente til næste år med at etablere lystræerne pga. den nuværende verdenssituation.

  LAG: Rud Bruun stillede op til valg til bestyrelsen, men blev ikke valgt.

  Rud følger op med vandværket omkring hvordan vi kommer videre med forslag til udsmykning af vandværket.

  Hjemmesiden er blevet rigtig fin opdateret.

  Opholdssted til unge. Sagen kører stadig. Sigtet er nu en ”madpakkehytte” i området neden for Torvet.

  Anna har talt med ejeren af Åskov-bygningen, som har lovet at få fjernet det forbrændte træ, som ligger på fortovet foran butikken.

  Der kom i forbindelse med ren natur arrangementet forslag om ekstra legeredskaber i anlægget, skaterbane/cykelbane på den gamle Stationsskolegrund. Cykelsti fra Marsvænget til Fællesvirke bag om foderstoffet.

  3. Økonomi

  61.399 i beholdning

  4. Emner til mødet med ØK den 1. november.

  Tidligere drøftet på mødet den 17. maj, hvor følgende blev ført til ref.:

  Emner til mødet:

  Seniorboliger køb-andel-leje

  Byggegrunde i Holsted – hvor skal der udlægges når Marsvænget II er udbygget og hvor langt er man med byggegrundene i Vestergade.

  Manglende skraldespande giver flere hundelorte på stier.

  Græsklipning, taber græs på gangstier

  Aaskovs bygning, få information om byfornyelsesprojektet

  Skaterbane/cykelbane på den gamle Stationsskolegrund.

  Cykelsti fra Marsvænget til Fællesvirke bag om foderstoffet.

  5. Ideer til træplantning i Holsted. Evt. ansøgning til Frøs Sparekasse (se vedlagte)

  Ansøgning fremsendes til Frøs Sparekasse. Vi har en mulig hjælper i Jens Lindstrøm fra MJ Minedrift, med en minigraver.

  6. Evt. indlæg i Ugeavisen (se vedlagte)

  Frede har fået en henvendelse fra Ugeavisen, men har afvist det.

  7. Eventuelt

  Julefrokost i Medius i forbindelse med næste møde

  Påskeliljeløg skal lægges i jorden på minigolfbanen. Anna giver besked når det skal ske.

  Jan laver skilt til minigolfbanen. Køller og scorekort kan afhentes i Medius.

  Referat 17.8.2022

  Møde i Holsted Lokalråd onsdag, den 17. august 2022 kl. 19.00, i Medius

  Afbud: Lars Bay

  Ikke til stede: Jørgen Bruun

  DAGSORDEN

  1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

  Godkendt

  2. Siden sidst (herunder REN NATUR 20/8)

  15 tilmeldte til ren natur lørdag den 20/8

  Minigolf, Anna har spurgt nogle fra aktivitetshuset om der var nogle derfra, som gerne ville hjælpe med at rengøre og vedligeholde på minigolfbanen.

  Vandværkstårn, Rud har haft møde med 2 fra vandværkets bestyrelse. De arbejder videre med sagen. De er med på ideen om at spørge på Facebook om ideer.

  3. Økonomi

  Nuværende beholdning 58.700, incl. årets tilskud fra kommunen. Kr. 5150 er kommet ind til Smuk Holsted.

  4. Lys på torvet

  Frede har talt med kommunen omkring tilslutning til strøm, og evt. tilladelser til at sætte lys på træerne. Der er ikke kommet noget brugbart svar.

  5. Brugsaftale for Anlægget

  Aftalen udsendes til udvalgets medlemmer, Lokalrådet lægger op til at afholde et møde sammen med Anlægget Venner og kommunen, da der er punkter i kommunens oplæg til en brugsaftale, som ikke kan aksepteres.

  6. Ny LAG for 2023 – 2027

  Rud Bruun er parat til at stille op til LAG’s bestyrelse.

  7. Opholdssted til unge i Holsted

  Store vanskeligheder med at komme videre. De unge ønsker ikke at samarbejde med SSP. Frede har foreslået en ændring til, at det bliver sted for alle borgere (f.eks. som madpakkehus). Der afventes tilbagemelding fra kommunen om det vil være acceptabelt. evt. placering neden for Fakta/Coop 365

  8. Hjemmesiden

  Efter mange tovtrækkerier med WEB-bureauet er der nu betalt, og hjemmesiden skulle nu køre.

  Anja følger op med nye oplysninger på hjemmesiden omkring, hvor man låner køller og bolde til minigolfbanen, hvordan man kommer til at spille tennis, hvordan man får reklamer på den digitale pylon

  9. Eventuelt

  Punkter at tage kontakt til Signe (fra kommunen) om

  -Bænk på kælkebakke

  -Spiræa på Højmarksvej

  -Hjørnegrund ved Rosenvænget

  Jan laver oplæg til et skilt til minigolfbanen.

  Referat 17.5.2022

  Møde i Holsted Lokalråd tirsdag, den 17. maj 2022 kl. 19.00, i Medius

  Afbud: Frede, Jørgen

  DAGSORDEN

  1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

  Godkendt

  2. Siden sidst

  Der er blevet vandet 7 gange i år

  Der er plantet sommerblomster og forårsløgene er taget op. Plantet for kr. 3200.

  Der vokset lidt ukrudt på/ved samt sten på minigolfbanen. Minna vil gerne kigge forbi engang imellem.

  3. Økonomi

  32.102 kr. på kontoen. Mobilpay indgået kr. 3250 i år

  Afventer fortsat det årlig tilskud fra kommunen. Frederik har rykket.

  4. Bevillinger fra Centerbypuljen.

  Vi har fået bevilget det fulde tilskud fra kommunen til begge projekter vi søgte om fra centerbypuljen.

  Vi skal nu i gang med at tage kontakt til elektrikerne Rahbek og Schröder om opsætningen, samt sikre om der skal søges tilladelse til selve opsætningen.

  5. Opdatering af hjemmeside.

  Der er fortsat problemer med at kunne komme ind på hjemmesiden. 123 hjemmeside er kontaktet.

  6. møde med ØK i juni.

  Emner til mødet:

  Seniorboliger køb-andel-leje

  Hjørnet af Rolighedsvej/Storegade

  DLG bygningen

  Byggegrunde i Holsted

  Manglende skraldespande giver flere hundelorte på stier.

  7. REN Natur aktivitetsdag lørdag den 20. august kl. 10.00

  Vi er tildelt rute omkring Højmarksvej og Kirkestien

  8. Opholdssted til unge i Holsted

  Der arbejdes fortsat – inviterer Mona med til august mødet

  9. Eventuelt

  Holsted Vandværk ejer vandtårnet i Nørregade, men det bruges ikke længere, så de vil gerne have forslag til hvad kan kan bruge vandtårnet til.

  Forslag:

  Evt. lægge det ud på facebook-siden med forslag til indretning/udsmykning.

  Evt. invitere en repræsentant med til næste møde.

  Driften af bygningen skal ikke ligge i lokalrådsregi.

  Referat 15.3.2022

  Møde i Holsted Lokalråd tirsdag, den 15. marts 2022 kl. 19.00, i Medius

  Afbud: Jørgen Bruun

  DAGSORDEN

  1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

  Godkendt

  2. Siden sidst

  Anna orienterede om affaldsindsamlingen under organisationen Ren Natur. Holsted har tilmeldt sig en rute, og vi afventer tilbagemelding fra Ren Natur, om vi får en rute.

  Storkereden er ordnet og klar til modtagelse af storkene.

  Smuk Holsted har annonceret, at de starter på torsdag med tilplantning.

  ABC vil gerne donere blomster til Smuk Holsted.

  3. Økonomi

  Frederik har fundet nogle ubetalte regninger på E-boks. Som nu er blevet betalt. I alt ca. 3350 kr.

  Saldo kr. 30.748 kr.

  4. Ansøgning til Centerbypuljen

  Ansøgning indsendt om ny indgangsportal til Anlægget.

  Ansøgning om lys-træer på Torvet.

  Ansøgning om beplantning i det grønne område imellem Højmarksvej og Søndergade.

  Frede har ansvaret

  5. Opbevaringssted til 3 trækvogne og 2 sækkevogne m/gasbrændere og gasflasker.

  Rud har et tomt maskinhus, hvor det kan stå.

  6. Repræsentant 2 stk. i Aktivitetshusets repræsentantskab

  Frederik Klausen og Anna Schultz

  7. Opholdssted til unge i Holsted

  Mona og Frede har holdt møde med Politi, SSP, og én fra kommunen, samt en repræsentant fra de unge. Forslag om at lave en bålplads. Den kræver ingen byggetilladelse. Det er tænkt, til at prøve ideen af. Ca 15 unge (drenge).

  8. Eventuelt.

  Frede: Der kommer nok en del Ukrainere til kommunen. Vi afventer hvad der sker.

  Anja: har kigget på hjemmesiden, og vil gerne lave opdatering.

  Referat - 1.3.2022

  Borgermøde

  I Holsted Lokalråd

  Borgerne i ”Holsted Valgdistrikt”

  Indbydes hermed til det årlige

  Borgermøde i Holsted Lokalråd.

  Borgermødet afholdes

  Tirsdag den 1. marts 2022 kl. 19.00

  I Aktivitetshuset på Højmarksvej

  DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent

  Foreslået og valgt: Jan Møller Pedersen

  2. Valg af 2 stemmetællere

  Foreslået og valgt: Lene Falk Petersen og Anita Wilhardt

  3. Formandens beretning

  Herunder aktuelle emner og fremtidige planer

  Beretning godkendt

  4. Forelæggelse af revideret regnskab for 2021

  Regnskab godkendt

  5. Behandling af indkomne forslag

  Ingen indkomne forslag

  6. Valg af 4 rådsmedlemmer.

  På valg er: John Lundorff, Jan Møller Pedersen, Mona Christensen og Lars Bay (John og Mona genopstiller ikke).

  Foreslåede: Lars Bay, Jan Møller Pedersen, Anna Schultz, Frederik Klausen, Anja Beier og Jørgen Bruun.

  Valgt blev: Lars, Jan, Anna og Frederik.

  7. Valg af suppleanter. På valg er: Anna Schultz

  Anja Beier, Jørgen Bruun og Minna Bejer blev valgt som 1. 2. og 3 suppleant (suppleanter deltager normalt i rådets bestyrelsesmøder).

  8. Valg af én revisor for 2-årig periode og revisor suppleant for 1 år

  Lene Nikolajsen genvalgt som revisor. John Lundorff valgt som revisorsuppleant

  9. Eventuelt.