Referat 13.3.2023


                                             Møde i Holsted Lokalråd

                                        mandag d. 13. marts 2023

                                              kl. 19.00 i Medius


Afbud Minna


DAGSORDEN


1. Godkendelse af referat fra sidste møde

-Referat godkendt


2. Siden sidst

-Signe fra Kommunen: klage fra nabo til anlægget støj fra unge mennesker. Vi mener ikke det er et generelt problem.


-Hjertestarter: Protræ skal registreres, de har en hængende.

-Vi arbejder videre med flere startere i Holsted.


-Anna har sendt ansøgning om en rute til Ren Natur3. Økonomi

-Ole W. Jørgensen har sponsoreret vores udgift til hjertestarter i 2022, 886,25 kr.

-Indestående :58751,87 kr.

-Vi modtager 35000 kr. fra kommunen


4. Pyloner hvad er status?

-De er stadig ikke taget i brug, da de ikke er afleveret i brugbar tilstand.

-Der skal laves en bestillingskalender. Frede modtager tilmeldinger til kalenderen.


5. Madpakkehuset

-Ikke noget nyt


6. Lys træer på torvet

-Vi har bedt om opdateret priser


7. Løgindsamling

-Vi laver et opslag i uge 18, og samler ind i uge 19. De skal afleveres ved RACO i åbningstiden.


8. Møde med ØKO

Deltager: Jan, Lars, Anna og Frede

Emner til mødet:

-Seniorboliger køb-andel-leje

-Byggegrunde i Holsted- hvor skal der udlægges når Marsvænget 2 er udbygget og hvor langt er man med byggegrunde i Vestergade

-Manglende skraldespande giver flere hundelorte på stier

-Græsklipning taber græs på gangstier

-Aaskovs bygning få informationer om byfornyelse projekt

-Skaterbane/cykelbane på den gamle Stationsskolegrund

-Cykelsti fra Marsvænget til Fællesvirke bag om foderstoffet

-Pyloner

-Hastighedsbegrænsning på Store-Søndergade


9. Holsted handels- og erhvervsforening

-Skal foreningen lægges under lokalrådet? Vi mener ikke det er muligt, da vi ikke må opkræve kontingent.


-Jan melder tilbage til Henning.


-Vi vil gerne bakke op hvis der er andre der vil overtage opgaverne.


10. Eventuelt

- Ejerne af trælastgrunden er interesseret i at bygge på grunden. De vil gerne vide hvad der kunne være behov for

- Der er blevet fremvist et forslag.


- Der er ikke interesse i at have en stand ved repræsentantskabsmødet i Aktivitetshuset


- Der ses på infotavler på banegården.


- Minigolfbanen løse sten er sat fast. Der fejes fortsat med kost.


- Lokalråd/Smuk Holsted siden rettes til. Anna, Anja og Frederik sørger for dette.


- Den 21. marts får vi at vide om der gives penge til vandtårnet af centerbypuljen.Underskrifter


Referat 28.2.2023 - konstituerende møde


                                             Møde i Holsted Lokalråd tirsdag,

                                                      den 28. februar 2023 i

                                                              aktivitetshuset 

 

 

DAGSORDEN 

 

1.Valg af formand  

   Jan Møller Pedersen  


2.Valg af næstformand 

   Frede Uhrskov 


3.Valg af sekretær  

   Annette Olsen  


 4.Valg af kasserer  

    Frederik Klausen 


5. Gennemgang af mødeplan 2023

    Er tidligere godkendt 


6. Eventuelt

   Ole W Jørgensen vil gerne betale for udgiften til hjertestarter både den vi havde i 2022 og evt. en     ny udgift. 

   Vi arbejder videre med at kigge på yderligere hjertestartere. F.eks i Fredensgade el. ved Kirkens       Korshær. 


  Underskrifter 

Referat - 28.2.2023 - Borgermøde

 

                                 Borgermødet afholdes 

                    Tirsdag den 28. februar 2023 kl. 19.00 

                          I Aktivitetshuset på Højmarksvej 

DAGSORDEN 

 

  1. Valg af dirigent 

        Jan Møller Pedersen 

 

     2. Valg af 2 stemmetællere 

         Egon og Merete Pedersen 

 

     3. Formandens beretning 

         Herunder aktuelle emner og fremtidige       

         planer 

         Beretning blev godkendt 

 

     4. Forelæggelse af revideret regnskab for

         2022 

         Regnskabet blev fremlagt og               

         gennemgået af kasseren. 

         Regnskabet blev godkendt 

 

     5. Behandling af indkomne forslag 

         Ingen 

  

     6. Valg af 3 rådsmedlemmer. 

         På valg er: Frede Uhrskov, Rud Bruun   

         og Annette Olsen. (alle genopstiller) 

         Alle 3 genvalgt. 

 

      7. Valg af suppleanter. På valg er: Anja

          Beier, Minna Beier (begge genopstiller) 

          Begge genvalgt 

 

      8. Valg af én revisor for 2-årig periode

          og revisor suppleant for 1 år 

 

           Brian Grosen valgt som revisor 

           Bente Jepsen valgt som revisorsuppleant 

 

      9. Eventuelt. 


Underskrifter: 


Referat 25.1.2023


Møde i Holsted Lokalråd onsdag, den 25. januar 2023 kl. 19.00, i Medius

Afbud: Annette

                                                   DAGSORDEN


1. Foreningen Holsted Handler

20 betalende medlemmer

Julemandvækning koster imellem 20 – 30.000 kr.

Formue: Ca. 70.000 kr.

Der er et udvalg som tager sig af julestjernerne.

Aktiviteter: Julemandvækning, julebelysning og flagallé

Flagallé: Håndboldklubben modtager kr. 5.000 pr. år.


2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt


3. Siden sidst

Der er kommet en ny bænk på kælkebakken

Der er indkaldt til repræsentantskabsmøde i Holsted Aktivitetscenter. Anna og Minna deltager fra lokalrådet.

Vandtårn: vinder udpeget, men har givet vingaven til lokalrådet. Der sættes gang i projektet. Holsted Vandværk betaler.

Der er flere sten gået løs på minigolfbanen. Lars reklamerer til leverandøren.

Frede og Lars har ansvaret for at ændre adgangen til Facebook


4. Økonomi

Beholdning 58.802 kr.

Regnskab til bestyrelsens godkendelse. (vedhæftet)

Forslag til budget godkendt. (vedhæftet)


5. Drift af analoge pyloner

Brugere skal selv sørge for at sætte op og tage ned, men Lokalrådet skal godkende at opslagene ligger inden for de opgivne retningslinjer.

Der skal lave en bestillingskalender, så man kan booke en plads på forhånd.


6. Centerbypuljen

Intet for nuværende. Måske til vandtårnet.


7. Årsmødet

Spørger Brian Grosen om revisorpost og Jytte Andreasen om suppleantposten.

Jan bestiller kaffe og kage fra Medius.

Bestyrelsen mødes kl. 18.00

Annoncering: på Facebook, Holsted Nyt og på analoge infotavler.


8. Historier til ugeavisen

Jan prøver at påtage sig rollen


9. Ren Natur rute i 2023

Anna sender ny ansøgning for 2023


10. Gavepolitik for Holsted Lokalråd

Tager stilling fra gang til gang.


11. Opholdssted til unge i Holsted

Madpakkehuset er ved at ved at blive klar til at blive sat i gang. Henrik fra Benny Petersen’s eftf. Er ved at beregne en pris.


12. Eventuelt

Frede, Anna og Jan deltager i møde med ØK den 21. marts


Referat 8.12.2022


Møde i Holsted Lokalråd onsdag, den 8. december 2022 kl. 18.00 i Medius.

Mødet indledes med en lille jule-spisning.

Afbud: Jørgen, Anna og Anja


                                                            DAGSORDEN


1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt


2. Siden sidst

Der er indkommet forskellige forslag til brug af vandtårnet. Udvalget har valgt Lene Terp’s forslag gående på kunstudstillinger og udstillinger fra lokalhistorisk arkiv. Dør skal renoveres og der skal etableres en indvendig stige i tårnet. Vandværket bekoster istandsættelserne.

Kommunen har etableret 2 analoge pyloner i byen. Vi skal have fundet ud af hvordan de bliver administreret. Frede undersøger.

Facebook siden Udvikling Holsted. Administratorer skal redigeres


3. Økonomi

Beholdning 61.973. smuk Holsted 6.475 i år


4. Film om Holsted

Det er for tidligt i forhold til sidste film (2 år siden).5. Drift af Madpakkehuset ved Coop365(Fakta)

Der indhentes nyt tilbud hos lokal tømrer, da den tidligere tilbudsgiver skal have kr. 14.000 yderligere.

Lokalrådet godkender at bruge op til kr. 14.000 af foreningens kasse.

Vi godkender at vedligeholde hytten.


6. Mødeplan 2023 (se vedhæftede).

Godkendt med rettelser


7. Generalforsamling 2023. På valg er: Frede Uhrskov, Rud Bruun og Annette Olsen.

Suppleant: Anja Beier, Minna Beier og Jørgen Bruun

Afholdelse i Holsted Aktivitetshus. Frede kontakter Aktivitetshuset.

Evt. foredrag/indlæg fra firmaet Best Energi, som er i færd med at opsætte solcelleanlæg vest for Holsted.


8. Emner til mødet med ØK den ?


Tidligere drøftet på mødet den 17. maj og 3. oktober, hvor følgende blev ført til ref.:

Emner til mødet:

Seniorboliger køb-andel-leje

Byggegrunde i Holsted – hvor skal der udlægges når Marsvænget II er udbygget og hvor langt er man med byggegrundene i Vestergade.

Manglendes skraldespande giver flere hundelorte på stier.

Græsklipning, taber græs på gangstier

Aaskov’s bygning, få information om byfornyelsesprojektet

Skatebane/cykelbane på den gamle Stationsskolegrund.

Cykelsti fra Marsvænget til Fællesvirke bag om foderstoffet.


9. Eventuelt

Kirkeblad, skal lokalrådet have en side el. 2 med i kirkebladet?

Julemandsvækning, Henning inviteres med til næste møde.


Referat 3.10.2022

Møde i Holsted Lokalråd mandag, den 3. oktober 2022 kl. 19.00, hos RACO, Overgade 4.

Afbud: Minna, Lars

Ikke til stede: Jørgen

DAGSORDEN

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt

2. Siden sidst (herunder projekt: lystræerne), derudover er der noget opfølgning på flere punkter fra seneste møde.

Ren natur gik rigtig godt, og vi har modtaget kr. 3.000 fra Ren Natur organisationen.

Lystræer. Haft møde på torvet med repræsentanter fra kommunen samt Søren Rahbek. Der er bedt om skitser fra elektrikere, henholdsvis Rahbek til Torvet og Schröder til stationsbyen. Anna tager i den forbindelse, kontakt til Peter ang. træer på hjørnet Særmarksvej/Storegade. Vi formoder at vi må vente til næste år med at etablere lystræerne pga. den nuværende verdenssituation.

LAG: Rud Bruun stillede op til valg til bestyrelsen, men blev ikke valgt.

Rud følger op med vandværket omkring hvordan vi kommer videre med forslag til udsmykning af vandværket.

Hjemmesiden er blevet rigtig fin opdateret.

Opholdssted til unge. Sagen kører stadig. Sigtet er nu en ”madpakkehytte” i området neden for Torvet.

Anna har talt med ejeren af Åskov-bygningen, som har lovet at få fjernet det forbrændte træ, som ligger på fortovet foran butikken.

Der kom i forbindelse med ren natur arrangementet forslag om ekstra legeredskaber i anlægget, skaterbane/cykelbane på den gamle Stationsskolegrund. Cykelsti fra Marsvænget til Fællesvirke bag om foderstoffet.

3. Økonomi

61.399 i beholdning

4. Emner til mødet med ØK den 1. november.

Tidligere drøftet på mødet den 17. maj, hvor følgende blev ført til ref.:

Emner til mødet:

Seniorboliger køb-andel-leje

Byggegrunde i Holsted – hvor skal der udlægges når Marsvænget II er udbygget og hvor langt er man med byggegrundene i Vestergade.

Manglende skraldespande giver flere hundelorte på stier.

Græsklipning, taber græs på gangstier

Aaskovs bygning, få information om byfornyelsesprojektet

Skaterbane/cykelbane på den gamle Stationsskolegrund.

Cykelsti fra Marsvænget til Fællesvirke bag om foderstoffet.

5. Ideer til træplantning i Holsted. Evt. ansøgning til Frøs Sparekasse (se vedlagte)

Ansøgning fremsendes til Frøs Sparekasse. Vi har en mulig hjælper i Jens Lindstrøm fra MJ Minedrift, med en minigraver.

6. Evt. indlæg i Ugeavisen (se vedlagte)

Frede har fået en henvendelse fra Ugeavisen, men har afvist det.

7. Eventuelt

Julefrokost i Medius i forbindelse med næste møde

Påskeliljeløg skal lægges i jorden på minigolfbanen. Anna giver besked når det skal ske.

Jan laver skilt til minigolfbanen. Køller og scorekort kan afhentes i Medius.

Referat 17.8.2022

Møde i Holsted Lokalråd onsdag, den 17. august 2022 kl. 19.00, i Medius

Afbud: Lars Bay

Ikke til stede: Jørgen Bruun

DAGSORDEN

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt

2. Siden sidst (herunder REN NATUR 20/8)

15 tilmeldte til ren natur lørdag den 20/8

Minigolf, Anna har spurgt nogle fra aktivitetshuset om der var nogle derfra, som gerne ville hjælpe med at rengøre og vedligeholde på minigolfbanen.

Vandværkstårn, Rud har haft møde med 2 fra vandværkets bestyrelse. De arbejder videre med sagen. De er med på ideen om at spørge på Facebook om ideer.

3. Økonomi

Nuværende beholdning 58.700, incl. årets tilskud fra kommunen. Kr. 5150 er kommet ind til Smuk Holsted.

4. Lys på torvet

Frede har talt med kommunen omkring tilslutning til strøm, og evt. tilladelser til at sætte lys på træerne. Der er ikke kommet noget brugbart svar.

5. Brugsaftale for Anlægget

Aftalen udsendes til udvalgets medlemmer, Lokalrådet lægger op til at afholde et møde sammen med Anlægget Venner og kommunen, da der er punkter i kommunens oplæg til en brugsaftale, som ikke kan aksepteres.

6. Ny LAG for 2023 – 2027

Rud Bruun er parat til at stille op til LAG’s bestyrelse.

7. Opholdssted til unge i Holsted

Store vanskeligheder med at komme videre. De unge ønsker ikke at samarbejde med SSP. Frede har foreslået en ændring til, at det bliver sted for alle borgere (f.eks. som madpakkehus). Der afventes tilbagemelding fra kommunen om det vil være acceptabelt. evt. placering neden for Fakta/Coop 365

8. Hjemmesiden

Efter mange tovtrækkerier med WEB-bureauet er der nu betalt, og hjemmesiden skulle nu køre.

Anja følger op med nye oplysninger på hjemmesiden omkring, hvor man låner køller og bolde til minigolfbanen, hvordan man kommer til at spille tennis, hvordan man får reklamer på den digitale pylon

9. Eventuelt

Punkter at tage kontakt til Signe (fra kommunen) om

-Bænk på kælkebakke

-Spiræa på Højmarksvej

-Hjørnegrund ved Rosenvænget

Jan laver oplæg til et skilt til minigolfbanen.

Referat 17.5.2022

Møde i Holsted Lokalråd tirsdag, den 17. maj 2022 kl. 19.00, i Medius

Afbud: Frede, Jørgen

DAGSORDEN

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt

2. Siden sidst

Der er blevet vandet 7 gange i år

Der er plantet sommerblomster og forårsløgene er taget op. Plantet for kr. 3200.

Der vokset lidt ukrudt på/ved samt sten på minigolfbanen. Minna vil gerne kigge forbi engang imellem.

3. Økonomi

32.102 kr. på kontoen. Mobilpay indgået kr. 3250 i år

Afventer fortsat det årlig tilskud fra kommunen. Frederik har rykket.

4. Bevillinger fra Centerbypuljen.

Vi har fået bevilget det fulde tilskud fra kommunen til begge projekter vi søgte om fra centerbypuljen.

Vi skal nu i gang med at tage kontakt til elektrikerne Rahbek og Schröder om opsætningen, samt sikre om der skal søges tilladelse til selve opsætningen.

5. Opdatering af hjemmeside.

Der er fortsat problemer med at kunne komme ind på hjemmesiden. 123 hjemmeside er kontaktet.

6. møde med ØK i juni.

Emner til mødet:

Seniorboliger køb-andel-leje

Hjørnet af Rolighedsvej/Storegade

DLG bygningen

Byggegrunde i Holsted

Manglende skraldespande giver flere hundelorte på stier.

7. REN Natur aktivitetsdag lørdag den 20. august kl. 10.00

Vi er tildelt rute omkring Højmarksvej og Kirkestien

8. Opholdssted til unge i Holsted

Der arbejdes fortsat – inviterer Mona med til august mødet

9. Eventuelt

Holsted Vandværk ejer vandtårnet i Nørregade, men det bruges ikke længere, så de vil gerne have forslag til hvad kan kan bruge vandtårnet til.

Forslag:

Evt. lægge det ud på facebook-siden med forslag til indretning/udsmykning.

Evt. invitere en repræsentant med til næste møde.

Driften af bygningen skal ikke ligge i lokalrådsregi.

Referat 15.3.2022

Møde i Holsted Lokalråd tirsdag, den 15. marts 2022 kl. 19.00, i Medius

Afbud: Jørgen Bruun

DAGSORDEN

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt

2. Siden sidst

Anna orienterede om affaldsindsamlingen under organisationen Ren Natur. Holsted har tilmeldt sig en rute, og vi afventer tilbagemelding fra Ren Natur, om vi får en rute.

Storkereden er ordnet og klar til modtagelse af storkene.

Smuk Holsted har annonceret, at de starter på torsdag med tilplantning.

ABC vil gerne donere blomster til Smuk Holsted.

3. Økonomi

Frederik har fundet nogle ubetalte regninger på E-boks. Som nu er blevet betalt. I alt ca. 3350 kr.

Saldo kr. 30.748 kr.

4. Ansøgning til Centerbypuljen

Ansøgning indsendt om ny indgangsportal til Anlægget.

Ansøgning om lys-træer på Torvet.

Ansøgning om beplantning i det grønne område imellem Højmarksvej og Søndergade.

Frede har ansvaret

5. Opbevaringssted til 3 trækvogne og 2 sækkevogne m/gasbrændere og gasflasker.

Rud har et tomt maskinhus, hvor det kan stå.

6. Repræsentant 2 stk. i Aktivitetshusets repræsentantskab

Frederik Klausen og Anna Schultz

7. Opholdssted til unge i Holsted

Mona og Frede har holdt møde med Politi, SSP, og én fra kommunen, samt en repræsentant fra de unge. Forslag om at lave en bålplads. Den kræver ingen byggetilladelse. Det er tænkt, til at prøve ideen af. Ca 15 unge (drenge).

8. Eventuelt.

Frede: Der kommer nok en del Ukrainere til kommunen. Vi afventer hvad der sker.

Anja: har kigget på hjemmesiden, og vil gerne lave opdatering.

Referat - 1.3.2022

Borgermøde

I Holsted Lokalråd

Borgerne i ”Holsted Valgdistrikt”

Indbydes hermed til det årlige

Borgermøde i Holsted Lokalråd.

Borgermødet afholdes

Tirsdag den 1. marts 2022 kl. 19.00

I Aktivitetshuset på Højmarksvej

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent

Foreslået og valgt: Jan Møller Pedersen

2. Valg af 2 stemmetællere

Foreslået og valgt: Lene Falk Petersen og Anita Wilhardt

3. Formandens beretning

Herunder aktuelle emner og fremtidige planer

Beretning godkendt

4. Forelæggelse af revideret regnskab for 2021

Regnskab godkendt

5. Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

6. Valg af 4 rådsmedlemmer.

På valg er: John Lundorff, Jan Møller Pedersen, Mona Christensen og Lars Bay (John og Mona genopstiller ikke).

Foreslåede: Lars Bay, Jan Møller Pedersen, Anna Schultz, Frederik Klausen, Anja Beier og Jørgen Bruun.

Valgt blev: Lars, Jan, Anna og Frederik.

7. Valg af suppleanter. På valg er: Anna Schultz

Anja Beier, Jørgen Bruun og Minna Bejer blev valgt som 1. 2. og 3 suppleant (suppleanter deltager normalt i rådets bestyrelsesmøder).

8. Valg af én revisor for 2-årig periode og revisor suppleant for 1 år

Lene Nikolajsen genvalgt som revisor. John Lundorff valgt som revisorsuppleant

9. Eventuelt.


Referat - 17.12.2019

Møde i Holsted Lokalråd tirsdag, den 17. december 2019 kl. 18.00 på Centralhotellet.

Mødet indledes med en lille jule-spisning.

Mødeplan 2020:  Årsmøde 18/2, 4/3, 14/5  18/8,  7/10  og  16/12

DAGSORDEN

  1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt

  1. Siden sidst

Jan: tal med Signe om skæve flagstænger i Østergade og Storegade, Syd.

Jan: der mangler overdækning af bænke (som Kaj har) vedr. projektet ved Torvet

Kaj har shelter til anlægget, men der mangler godkendelse, sagen ligger hos kommunen

  1. Filmprojekt om Holsted

Firmaer har betalt, de skal have en besked om, at vi venter til foråret. Frede afventer en liste fra film-selskabet

  1. Minigolfprojektet

Der træffes afgørelse om pladsen i januar hos kommunen

Det besluttes at lokalrådet bevilger kr. 50.000 til projektet

Peter Pagh vil godt sponsorere planter til minigolfbane

Når vi får en tilbagemelding fra kommunen, sætter vi os sammen og træffer beslutning hvem der skal lave det og frivilligt arbejde.

  1. Smuk Holsted

Fotosats opsat på vinduer hos ”Åskov”. Malerier er udstillet hos tæppehandleren. 300 løg er plantet i kummerne på torvet. Forslag om nyt stormøde omkring Smuk Holsted til foråret, for at få gang i endnu mere og få nye ideer, endte i at vi tager det sammen med generalforsamlingen/årsmødet.

  1. Udsmykning af rundkørsler i Holsted

Projektet ligger hos kommunen og efterfølgende hos politiet

Det undersøges om vi kan finde alternative placeringer. Jan undersøger hos regionen om muligheden for at opsætte udsmykningen med speedwaycyklen på Hjørnet (spidsen) Vestergade/Hovedvejen

Der skal også forespørges om der kan komme beplantning på rundkørslen. (uanset udsmykning)

  1. Mødeplan 2020, incl generalforsamling/årsmøde

Godkendt

  1. 8.         Generalforsamling 2020. På valg er: John Lundorff, Jan Møller Pedersen, Karsten Gude og Leif Lastein. Suppleanter: Lars Bay og Mona Christensen

Ændringsforslag om at ændre indkaldelse til årsmøde, så vi ikke er bundet til udtrykket ”lokal ugeavis”

Fællesspisning til årsmødet den 18. februar. Der udstedes billetter som kan afhentes hos OK.

Ideer til Smuk Holsted

  1. Eventuelt