Referat 3.10.2022

Møde i Holsted Lokalråd mandag, den 3. oktober 2022 kl. 19.00, hos RACO, Overgade 4.

Afbud: Minna, Lars

Ikke til stede: Jørgen

 

DAGSORDEN

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt

 

2. Siden sidst (herunder projekt: lystræerne), derudover er der noget opfølgning på flere punkter fra seneste møde.

Ren natur gik rigtig godt, og vi har modtaget kr. 3.000 fra Ren Natur organisationen.

Lystræer. Haft møde på torvet med repræsentanter fra kommunen samt Søren Rahbek. Der er bedt om skitser fra elektrikere, henholdsvis Rahbek til Torvet og Schröder til stationsbyen. Anna tager i den forbindelse, kontakt til Peter ang. træer på hjørnet Særmarksvej/Storegade. Vi formoder at vi må vente til næste år med at etablere lystræerne pga. den nuværende verdenssituation.

LAG: Rud Bruun stillede op til valg til bestyrelsen, men blev ikke valgt.

Rud følger op med vandværket omkring hvordan vi kommer videre med forslag til udsmykning af vandværket.

Hjemmesiden er blevet rigtig fin opdateret.

Opholdssted til unge. Sagen kører stadig. Sigtet er nu en ”madpakkehytte” i området neden for Torvet.

Anna har talt med ejeren af Åskov-bygningen, som har lovet at få fjernet det forbrændte træ, som ligger på fortovet foran butikken.

Der kom i forbindelse med ren natur arrangementet forslag om ekstra legeredskaber i anlægget, skaterbane/cykelbane på den gamle Stationsskolegrund. Cykelsti fra Marsvænget til Fællesvirke bag om foderstoffet.

 

 

 

3. Økonomi

61.399 i beholdning

 

4. Emner til mødet med ØK den 1. november.

Tidligere drøftet på mødet den 17. maj, hvor følgende blev ført til ref.:

Emner til mødet:

Seniorboliger køb-andel-leje

Byggegrunde i Holsted – hvor skal der udlægges når Marsvænget II er udbygget og hvor langt er man med byggegrundene i Vestergade.

Manglende skraldespande giver flere hundelorte på stier.

Græsklipning, taber græs på gangstier

Aaskovs bygning, få information om byfornyelsesprojektet

Skaterbane/cykelbane på den gamle Stationsskolegrund.

Cykelsti fra Marsvænget til Fællesvirke bag om foderstoffet.

 

5. Ideer til træplantning i Holsted. Evt. ansøgning til Frøs Sparekasse (se vedlagte)

Ansøgning fremsendes til Frøs Sparekasse. Vi har en mulig hjælper i Jens Lindstrøm fra MJ Minedrift, med en minigraver.

 

6. Evt. indlæg i Ugeavisen (se vedlagte)

Frede har fået en henvendelse fra Ugeavisen, men har afvist det.

 

7. Eventuelt

Julefrokost i Medius i forbindelse med næste møde

Påskeliljeløg skal lægges i jorden på minigolfbanen. Anna giver besked når det skal ske.

Jan laver skilt til minigolfbanen. Køller og scorekort kan afhentes i Medius.

Referat 17.8.2022

Møde i Holsted Lokalråd onsdag, den 17. august 2022 kl. 19.00, i Medius

Afbud: Lars Bay

Ikke til stede: Jørgen Bruun

 

DAGSORDEN

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt

 

2. Siden sidst (herunder REN NATUR 20/8)

15 tilmeldte til ren natur lørdag den 20/8

Minigolf, Anna har spurgt nogle fra aktivitetshuset om der var nogle derfra, som gerne ville hjælpe med at rengøre og vedligeholde på minigolfbanen.

Vandværkstårn, Rud har haft møde med 2 fra vandværkets bestyrelse. De arbejder videre med sagen. De er med på ideen om at spørge på Facebook om ideer.

 

3. Økonomi

Nuværende beholdning 58.700, incl. årets tilskud fra kommunen. Kr. 5150 er kommet ind til Smuk Holsted.

 

4. Lys på torvet

Frede har talt med kommunen omkring tilslutning til strøm, og evt. tilladelser til at sætte lys på træerne. Der er ikke kommet noget brugbart svar.

 

5. Brugsaftale for Anlægget

Aftalen udsendes til udvalgets medlemmer, Lokalrådet lægger op til at afholde et møde sammen med Anlægget Venner og kommunen, da der er punkter i kommunens oplæg til en brugsaftale, som ikke kan aksepteres.

 

6. Ny LAG for 2023 – 2027

Rud Bruun er parat til at stille op til LAG’s bestyrelse.

 

7. Opholdssted til unge i Holsted

Store vanskeligheder med at komme videre. De unge ønsker ikke at samarbejde med SSP. Frede har foreslået en ændring til, at det bliver sted for alle borgere (f.eks. som madpakkehus). Der afventes tilbagemelding fra kommunen om det vil være acceptabelt. evt. placering neden for Fakta/Coop 365

 

8. Hjemmesiden

Efter mange tovtrækkerier med WEB-bureauet er der nu betalt, og hjemmesiden skulle nu køre.

Anja følger op med nye oplysninger på hjemmesiden omkring, hvor man låner køller og bolde til minigolfbanen, hvordan man kommer til at spille tennis, hvordan man får reklamer på den digitale pylon

 

9. Eventuelt

Punkter at tage kontakt til Signe (fra kommunen) om

-Bænk på kælkebakke

-Spiræa på Højmarksvej

-Hjørnegrund ved Rosenvænget

Jan laver oplæg til et skilt til minigolfbanen.

Referat 17.5.2022

Møde i Holsted Lokalråd tirsdag, den 17. maj 2022 kl. 19.00, i Medius

Afbud: Frede, Jørgen

DAGSORDEN

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt

2. Siden sidst

Der er blevet vandet 7 gange i år

Der er plantet sommerblomster og forårsløgene er taget op. Plantet for kr. 3200.

Der vokset lidt ukrudt på/ved samt sten på minigolfbanen. Minna vil gerne kigge forbi engang imellem.

3. Økonomi

32.102 kr. på kontoen. Mobilpay indgået kr. 3250 i år

Afventer fortsat det årlig tilskud fra kommunen. Frederik har rykket.

 

4. Bevillinger fra Centerbypuljen.

Vi har fået bevilget det fulde tilskud fra kommunen til begge projekter vi søgte om fra centerbypuljen.

Vi skal nu i gang med at tage kontakt til elektrikerne Rahbek og Schröder om opsætningen, samt sikre om der skal søges tilladelse til selve opsætningen.

 

5. Opdatering af hjemmeside.

Der er fortsat problemer med at kunne komme ind på hjemmesiden. 123 hjemmeside er kontaktet.

 

6. møde med ØK i juni.

Emner til mødet:

Seniorboliger køb-andel-leje

Hjørnet af Rolighedsvej/Storegade

DLG bygningen

Byggegrunde i Holsted

Manglende skraldespande giver flere hundelorte på stier.

 

 

7. REN Natur aktivitetsdag lørdag den 20. august kl. 10.00

Vi er tildelt rute omkring Højmarksvej og Kirkestien

 

8. Opholdssted til unge i Holsted

Der arbejdes fortsat – inviterer Mona med til august mødet

 

9. Eventuelt

Holsted Vandværk ejer vandtårnet i Nørregade, men det bruges ikke længere, så de vil gerne have forslag til hvad kan kan bruge vandtårnet til.

Forslag:

Evt. lægge det ud på facebook-siden med forslag til indretning/udsmykning.

Evt. invitere en repræsentant med til næste møde.

Driften af bygningen skal ikke ligge i lokalrådsregi.

Referat 15.3.2022

Møde i Holsted Lokalråd tirsdag, den 15. marts 2022 kl. 19.00, i Medius

Afbud: Jørgen Bruun

 

 

DAGSORDEN

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt

2. Siden sidst

Anna orienterede om affaldsindsamlingen under organisationen Ren Natur. Holsted har tilmeldt sig en rute, og vi afventer tilbagemelding fra Ren Natur, om vi får en rute.

Storkereden er ordnet og klar til modtagelse af storkene.

Smuk Holsted har annonceret, at de starter på torsdag med tilplantning.

ABC vil gerne donere blomster til Smuk Holsted.

3. Økonomi

Frederik har fundet nogle ubetalte regninger på E-boks. Som nu er blevet betalt. I alt ca. 3350 kr.

Saldo kr. 30.748 kr.

4. Ansøgning til Centerbypuljen

Ansøgning indsendt om ny indgangsportal til Anlægget.

Ansøgning om lys-træer på Torvet.

Ansøgning om beplantning i det grønne område imellem Højmarksvej og Søndergade.

Frede har ansvaret

5. Opbevaringssted til 3 trækvogne og 2 sækkevogne m/gasbrændere og gasflasker.

Rud har et tomt maskinhus, hvor det kan stå.

6. Repræsentant 2 stk. i Aktivitetshusets repræsentantskab

Frederik Klausen og Anna Schultz

7. Opholdssted til unge i Holsted

Mona og Frede har holdt møde med Politi, SSP, og én fra kommunen, samt en repræsentant fra de unge. Forslag om at lave en bålplads. Den kræver ingen byggetilladelse. Det er tænkt, til at prøve ideen af. Ca 15 unge (drenge).

 

8. Eventuelt.

Frede: Der kommer nok en del Ukrainere til kommunen. Vi afventer hvad der sker.

Anja: har kigget på hjemmesiden, og vil gerne lave opdatering.

Referat - 1.3.2022

Borgermøde

I Holsted Lokalråd

Borgerne i ”Holsted Valgdistrikt”

Indbydes hermed til det årlige

Borgermøde i Holsted Lokalråd.

 

 

Borgermødet afholdes

Tirsdag den 1. marts 2022 kl. 19.00

I Aktivitetshuset på Højmarksvej

 

 

DAGSORDEN

 

1. Valg af dirigent

Foreslået og valgt: Jan Møller Pedersen

 

2. Valg af 2 stemmetællere

Foreslået og valgt: Lene Falk Petersen og Anita Wilhardt

 

3. Formandens beretning

Herunder aktuelle emner og fremtidige planer

Beretning godkendt

 

4. Forelæggelse af revideret regnskab for 2021

Regnskab godkendt

 

5. Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

 

6. Valg af 4 rådsmedlemmer.

På valg er: John Lundorff, Jan Møller Pedersen, Mona Christensen og Lars Bay (John og Mona genopstiller ikke).

Foreslåede: Lars Bay, Jan Møller Pedersen, Anna Schultz, Frederik Klausen, Anja Beier og Jørgen Bruun.

Valgt blev: Lars, Jan, Anna og Frederik.

 

7. Valg af suppleanter. På valg er: Anna Schultz

Anja Beier, Jørgen Bruun og Minna Bejer blev valgt som 1. 2. og 3 suppleant (suppleanter deltager normalt i rådets bestyrelsesmøder).

 

8. Valg af én revisor for 2-årig periode og revisor suppleant for 1 år

Lene Nikolajsen genvalgt som revisor. John Lundorff valgt som revisorsuppleant

 

9. Eventuelt.

 

 

 

Underskrifter:

Referat 14.5.2020

Møde i Holsted Lokalråd

torsdag, den 14 maj 2020 kl. 19.00

hos Brian på Tulipanvej 5.

Mødeplan 2020: 18/8, 7/10 og 16/12

Afbud: Mona

DAGSORDEN

   1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt

 

   2. Siden sidst

Holsted Film optages 25. maj efter den tidligere fremsendte plan

Kommunens byggeri af legeplads bag Fakta, er startet op

Frede tager kontakt til Henning Aaskov ang. overtagelse af foreningen Holsted Handler.

Vi afventer fortsat besked fra Region Syddanmark ang. mulighed for at opsætte speedwaycyklen ved Vestergade/Esbjerg Hovedvej.

Shelteren er bygget i anlægget, dog har vi ikke fået tilladelsen endnu.

Bænke imellem ABC og Centralhotellet, er under opsejling.

 

   3. Bestyrelsesarbejdet i lokalrådet

Arbejdet i lokalrådet blev drøftet.

Frede tager over som fungerende formand indtil næste bestyrelsesmøde den 18/8

 

   4. Minigolfprojektet 

Minigolfudvalg: Rud, Lars, Leif og Brian

Brian: forhandler med Blåbjerg Leg omkring pris

Leif: Kontakter kommunen ang. byggetilladelse

Jan: undersøger mulighederne for momsfritagelse

Der skal forsøges at skaffe yderligere midler fra firmaer i byen ved salg af sponsorater i form af træer, Før vi udsender opkrævninger på de bidrag borgere og firmaer har lovet til projektet, afventer vi at Danmark kommer lidt mere i gang over på Corona, flere forventes tilbage på deres arbejde omkring 8. juni.

 

   5. Fremskyndelse af kommunale renoveringsopgaver, renovering af Højmarksvej og hjørnet Rosenvænget/Storegade

Hanne spørger Signe fra kommunen om springvandet ved hjørnet af Rosenvænget/Storegade.

Leif spørger Vejen Forsyning omkring renovering af kloaker på Højmarksvej

 

   6. Evt. nye projekter i Holsted

Der er fremsat forslag hos kommunen om, at der afsættes kr. 200.000 i budgetår 2021, som kan søges af de 3 lokalråd Brørup, Rødding og Holsted.

 

 

   7. Eventuelt

Leif tager billeder af forfaldne huse og fremsender til kommunen med henblik på nedrivningspuljen.

Referat - 5.3.2020

Møde i Holsted Lokalråd

torsdag, den 5. marts 2020 kl. 19.00

i Medius Holsted.

Mødeplan 2020: 14/5, 18/8, 7/10 og 16/12

Afbud: Hanne og Brian

DAGSORDEN

   1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt

 

   2. Siden sidst

Intet

 

   3. Minigolfprojektet (se 2 vedhæftede tilbud)

Der skal aftales et møde med tilbudsgiverne

Brian, Rud, Lars og Leif deltager i mødet.

Jan udarbejder et forslag til at inddrive pengene fra de der har givet tilsagn.

 

   4. Visionsplan for Holsted 2020 (se vedhæftede)

Visionsplan med referat på de enkelte punkter, vedhæftet.

 

   5. Skulptur (speedwaycykel) i Vestergade/Esbjergvej

Der er sendt ansøgning til Region Syddanmark om brug af arealet i Vestergade/Esbjergvej.

 

   6. Værested/ klub for unge/Samarbejde med SSP

Mona har været i kontakt med SSP (Bjørbæk). Evt. samarbejde med de nye ejere af Trælasten omkring et sted hvor de unge ”utilpassede” 13-17-årige kan være.

 

   7. Eventuelt

Leif orienterede om projektet gå-maraton i Vejen Kommune, hvor der er lagt op til at man sammenlagt går maratondistancen over 4 aftener i hver af de 4 byer Vejen, Rødding, Jels og Holsted. Vi vurderer at det vil være svært at få folk til at tage rundt til alle 4 byer, men vi opfordrer fra lokalrådet til at folk i Holsted møder op den 24. april og deltager lokalt.

Der er generalforsamling i Holsted Forskønnelsesforening den 24. marts, hvor det skal vise sig om der møder folk op, som vil fortsætte foreningen.

Referat - 18.2.2020

Referat af Borgermøde 18/2 - 2020

Borgermødet afholdes

Tirsdag den 18. februar 2020 kl. 18.00

På Centralhotellet i Holsted St.

 

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent

Foreslået og valgt Jørgen Bruun

 

 1. Valg af 2 stemmetællere

Foreslået og valgt Frederik Klausen og Jytte Andreasen

 

 1. Formandens beretning

Vedlagt

Debat: Forslag om at sætte ”rundkørselsudsmykningerne” et anden sted.

Kommunens folk kører på stierne omkring hundeskoven, når de skal tømme skraldespande.

 

 1. Forelæggelse af revideret regnskab for 2019

Regnskab vedhæftet

 

 1. Behandling af indkomne forslag
 2. 6.       Idé om at sætte opslag op i forretninger i Holsted.

2 forslag til vedtægtsændringer

Indkaldelse til borgermøde: Forslag 2 vedtaget. Hermed bliver ordlyden: §7 Det ordinære borgermøde afholdes i februar. Indkaldelse til borgermødet sker med 3 ugers varsel ved annoncering i relevante medier. Samtidig med indkaldelse til mødet angives mødets dagsorden.

Forslag til behandling på borgermødet: vedtaget. Hermed bliver ordlyden: §7 Enhver borger (jf. § 3) kan fremsætte forslag, som ønskes behandlet på borgermødet. Forslag afgives skriftligt pr. e-mail eller ved underskrevet brev til formanden senest en uge inden borgermødets afholdelse.

 

 1. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.

På valg er: John Lundorff, Jan Møller Pedersen, Karsten Gude og Leif Lastein (alle genopstiller)

Foreslåede: John Lundorff, Jan Møller Pedersen, Karsten Gude, Leif Lastein, Mona Christensen og Anna Schultz.

Valgt blev: John Lundorff, Leif Lastein, Mona Christensen og Jan Møller Pedersen

Valg af suppleanter i prioriteret rækkefølge for 1 år

Foreslåede og valgt: Lars Bay og Rud Bruun i denne rækkefølge.

 

 1. Valg af revisor for 2-årig periode og revisor suppleant for 1 år

Lene Nikolajsen genvalgt som revisor. Ole W. Jørgensen genvalgt som revisorsuppleant.

 

 1. Eventuelt.

Forslag om at der kunne være motionsredskaber, eventuelt ved at idrætsforeninger søger om fondsmidler til dem.

Hvordan kontakter vi de ”sorte” pletter i byen, hvor der er behov for at få ryddet op.

Unge 13 - 17-årige hænger ud og tager stoffer. Kan der findes et sted hvor de f.eks. kunne rode med knallerter e.lign.

 

 

 

Smuk Holsted

Galleri 46 bor til leje i Fredensgade 46, men har et problem hvis bygningerne bliver solgt, da Galleri 46 så risikerer at stå uden tag over hovedet. Vurderer at en renovering af Fredensgade 46 vil koste måske 6-7 millioner.

Imellem Centralhotellet og ABC er der aftale om at placere bænke.

God dialog med kommunens ansatte.

 

Underskrifter:

Referat - 17.12.2019

Møde i Holsted Lokalråd tirsdag, den 17. december 2019 kl. 18.00 på Centralhotellet.

Mødet indledes med en lille jule-spisning.

Mødeplan 2020:  Årsmøde 18/2, 4/3, 14/5  18/8,  7/10  og  16/12

DAGSORDEN

 

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt

 

 1. Siden sidst

Jan: tal med Signe om skæve flagstænger i Østergade og Storegade, Syd.

Jan: der mangler overdækning af bænke (som Kaj har) vedr. projektet ved Torvet

Kaj har shelter til anlægget, men der mangler godkendelse, sagen ligger hos kommunen

 

 1. Filmprojekt om Holsted

Firmaer har betalt, de skal have en besked om, at vi venter til foråret. Frede afventer en liste fra film-selskabet

 

 1. Minigolfprojektet

Der træffes afgørelse om pladsen i januar hos kommunen

Det besluttes at lokalrådet bevilger kr. 50.000 til projektet

Peter Pagh vil godt sponsorere planter til minigolfbane

Når vi får en tilbagemelding fra kommunen, sætter vi os sammen og træffer beslutning hvem der skal lave det og frivilligt arbejde.

 1. Smuk Holsted

Fotosats opsat på vinduer hos ”Åskov”. Malerier er udstillet hos tæppehandleren. 300 løg er plantet i kummerne på torvet. Forslag om nyt stormøde omkring Smuk Holsted til foråret, for at få gang i endnu mere og få nye ideer, endte i at vi tager det sammen med generalforsamlingen/årsmødet.

 1. Udsmykning af rundkørsler i Holsted

Projektet ligger hos kommunen og efterfølgende hos politiet

Det undersøges om vi kan finde alternative placeringer. Jan undersøger hos regionen om muligheden for at opsætte udsmykningen med speedwaycyklen på Hjørnet (spidsen) Vestergade/Hovedvejen

Der skal også forespørges om der kan komme beplantning på rundkørslen. (uanset udsmykning)

 

 1. Mødeplan 2020, incl generalforsamling/årsmøde

Godkendt

 

 1. 8.         Generalforsamling 2020. På valg er: John Lundorff, Jan Møller Pedersen, Karsten Gude og Leif Lastein. Suppleanter: Lars Bay og Mona Christensen

Ændringsforslag om at ændre indkaldelse til årsmøde, så vi ikke er bundet til udtrykket ”lokal ugeavis”

Fællesspisning til årsmødet den 18. februar. Der udstedes billetter som kan afhentes hos OK.

Ideer til Smuk Holsted

 

 1. Eventuelt